دستور وزير ورزش براي رسيدگي درماني به عبدالملكي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با دســتور وزير ورزش، فدراسيون پزشكي ورزشي ادامه مراحل درماني ســارا عبدالملكي را پيگيري ميكند. مســعود ســلطانيفر وزير ورزش و جوانان در دستوري به رييس فدراســيون پزشكي ورزشي خواستار پيگيري ادامه مراحل درمان ســارا عبدالملكي شــد. عبدالملكي بازيكن تيم ملي راگبي ايران يك سال و نيم قبل بر اثر سانحه رانندگي دچار ضايعه نخاعي شد و هم اكنون با بهبودي بيشتر مراحــل كار درمانــي را ميگذراند. او چند روز قبل در مصاحبهاي اعالم كرد كه مدتي اســت فرامــوش شــده و حمايــت الزم از او صورت نميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.