اسماعيلنژاد و خدايي مسوول دانشافزايي مربيان ملي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييــس فدراســيون ورزشهــاي جانبــازان و معلوالن به دليــل به موقع ارســال نشــدن اساســنامه كميته ملي المپيك از مســووالن اين كميته انتقاد كرد.

محمود خســروي وفا در حاشــيه برگزاري رقابتهاي وزنهبرداري قهرماني كشــور جانبازان و معلوالن در مورد نامه اعتراض آميز ســه تن از اعضاي مجمع كميتــه ملي المپيك به مســووالن اين كميته بــه دليل عدم ارســال به موقع اساســنامه آن گفت: «بــر مبناي قانون اساسنامه كميته بايد ظرف ٣ ماه تدوين و براي تصويــب در اختيار هيأت دولت قرار ميگرفــت. فرصت قانوني از مهرماه ســال گذشــته كه قانون اباغ شد، آغاز شــده اما هنوز اساســنامه به ســرانجام نرسيده است.»

خسروي وفا با اشــاره به آغاز روند بررســي اساســنامه كميته ادامــه داد: «كارگروه تدوين اساســنامه 2 سال قبل به رياســت خادم آغاز بــه كار كرد كه همــان زمان در مجمع پيشــنهاد داديم با توجه بــه اينكه مجمع باالترين مرجع اصاح اساســنامهها اســت قبل از اينكه به هيات دولت ارســال شــود به اطاع مجمع برســد تا نظرات مشورتي مجمع هم گرفته شــود و به اين ترتيب در فرع قرار نگيرد و بعد از تصويب مورد اشكال واقع نشود.»

رييــس فدراســيون ورزشهــاي جانبــازان و معلوالن گفــت: «اما چون زمان خيلي طوالني شد و اين موضوع به ســرانجام نرسيد من به همراه علينژاد و علي مرادي نامهاي نوشتيم و اين موضوع را تكرار كرديم كه مجمع بايد از روند كار مطلع باشد تا نظرات اعضا اعمال شود.»

خسرويوفا با انتقاد دوباره از مطلع نبودن مجمع از روند تصويب اساســنامه ادامــه داد: «در صورتي كه اساســنامه تصويب شود مجمع بايد در جريان باشد، اگر بــا هماهنگي مجمع و هيأت اجرايي و وزارت ورزش و در نهايت هيأت دولت اساسنامه تصويب شود، كار زيبايي انجام خواهد شد.»

رييــس كميتــه ملــي پارالمپيك همچنين گفت: «از عدم ارسال به موقع اساسنامه انتقاد داريم چرا كه تا اساسنامه به تصويب هيات دولت نرســد مجمعي تشكيل نخواهد شــد و انتخاباتي در كار نخواهد بود. دولت و وزارت ورزش در اين تأخير نقشــي ندارند چرا كه كميته ملي المپيك و پارالمپيك بايد اساسنامههاي خود را به موقع ارسال كنند. البته ما نظر مشــورتي IPC را گرفتيــم و همچنين تاش كرديم اساسنامه مغايرتي با قوانين ملي كشورمان نداشته باشد.»

خســروي وفا همچنين درباره بحث تعليق برخــي از فدراســيونها و حتي كميته ملي المپيك به خاطر اساسنامهها ادامه داد: «به خاطر اساسنامه بعيد است نهاد ورزشي تعليق شود. به طور كلي چه IOC (كميته بينالمللی المپيك) و چه IPC (كميته بينالمللی پارالمپيك) در مســائل كلي و ملي مــا دخالتي ندارند. آنها تاكيد دارند كه نبايد مغاير با قوانين ملي كشور باشد. گاهي اوقات بحثهايي در خصــوص تعليق مطرح ميشــود كه احســاس ميكنم نادرست است. اگر هم در جايي بحثي دربــاره تعليق به وجود ميآيــد به خاطر حاشــيهها اســت. در مجمع گزارشــي را يك سال پيش ارائه كردم كــه در آنجا گفتم IOC رســما اعام كرده است اساســنامه نبايد مغاير با قوانين كشور باشد.»

خسرويوفا درباره نحوه انتزاع اموال كميتــه ملي پارالمپيــك از المپيك هم گفت: «كارگروهي به رياســت داورزني تشكيل شــده كه قرار اســت به ماجرا رســيدگي كند اما اين روند بسيار كند طي ميشــود. اميدواريم زودتر به جمع بندي برســيم؛ هرچند اتفاق جدي رخ نداده است.»

از سوي رسول خادم رييس فدراسيون كشتي، حميدرضا اسماعيل نژاد و مجيد خدايي به ترتيب مســوول كارگاههاي اســتاني دانشافزايي مربيان ملي كشــتي فرنگي و آزاد شدند. در بخشي از احكام اسماعيل نژاد و خدايي آمده اســت: «نظر به سوابق ارزنده جنابعالي در عرصههاي ملي و بينالمللي، بهعنوان مسوول كارگاههاي استاني دانشافزايي مربيان ملي كشتي منصوب ميشويد. انتظار دارم با جديت نســبت به پيگيري مسووليتهاي مديريتي خود در اين ســمت مطابق ضوابط و مقررات كوشا بوده و در خدمتگزاري به ورزش ملي كشور، موفق باشيد.»

حميدرضا(فرهاد) اسماعيل نژاد سابقه مربيگري تيم ملي كشتي فرنگي بزرگســاالن و سرمربيگري تيم كشــتي فرنگي جوانان و دكتر مجيد خدايي دارنده مدال برنز كشــتي آزاد جهان، عضويت در شوراي فني و سرمربيگري تيم كشتي آزاد جوانان را در كارنامه كاري خود دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.