سلطانيفر: پهلوان زندي پدر كشتي ايران است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دليل دير برگزار شــدن رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشتي، بي برنامگي فدراسيون كشتي نبود؟

اين چه حرفي است. برنامه را ما اعضاي كادر فني تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي به فدراسيون كشتي ميدهيم و فدراسيون نقشي ندارد. از شــما كه ســالهاي طوالني همراه كشتي و با ما هســتيد، توقع و انتظار نداشتم كه ما را بي برنامه خطاب كنيد! (ناراحتي علي اشكاني)

ما از اواخر ســال گذشته هم پيش بيني ميكرديــم كه بــراي برگــزاري رقابتهاي انتخابي تيمهــاي ملي به مشــكل خواهيم خورد و زمان و فرصت را از دســت خواهيم داد. فاصلــه كوتاه بين دو مســابقه قهرماني آسيا در هندوســتان و بازيهاي همبستگي كشورهاي اســامي در جمهوري آذربايجان كه هر دو هم براي ما بســيار مهم بود، زمان را از مــا گرفت و بعد از آن هم به ماه مبارك رمضــان خورديم. به هر حال كشــتيگيران مــا بعد از اين دو ميــدان مهم، بايد مدتي را اســتراحت ميكردند كه بــراي رقابتهاي انتخابي آماده شوند.

عيادت وزیر ورزش و جوانان از برومند و زندي

وزير ورزش و جوانان با حضور در منازل منوچهر برومند و عباس زندي دو پيشكســوت بزرگ و صاحبنــام ورزش ايران با آنها ديــدار و گفت و گو كرد. مسعود سلطانيفر با حضور در منزل منوچهر برومند از اين پيشكسوت وزنهبرداري كه مدتي اســت در بستر بيماري به سر ميبرد، عيادت و دقايقي با قهرمان و رييس اســبق فدراسيون وزنهبرداري و همچنين خانواده او گفت و گو كرد. وزير ورزش و جوانان در اين ديدار گفت: «پهلوان منوچهر برومند به گردن مردم و ورزش ايران حق بزرگي دارند. حضور من در اينجا بهعنوان وزير ورزش و جوانان اداي دين به بزرگان ورزش است.» سلطانيفر همچنين ادامه داد: «ديدار با پيشكسوتان، قدرداني از زحمات ماندگار آنها و همچنين ياد قهرمانيها و افتخار آفريني بــزرگان ورزش ايــران و بهرهگيري از تجربيات آنها را وظيفه خود ميدانم.»

سلطانيفر همچنين پس از اين ديدار، در منزل عباس زندي از اولين طايهداران ايران در رقابتهاي كشتي جهان نيز حضور يافت و با او ديدار و گفتوگو كرد. در اين ديدار سلطانيفر و عباس زنــدي به مــرور دوران پرافتخار اين كشتيگير ارزنده ايران پرداختند. وزير ورزش و جوانان از نقش ارزنده پيشكسوتاني نظير عباس زندي در پيشرفت چشمگير كشتي به نيكي ياد كرد و از او بهعنوان پدر كشــتي ايران نام برد. ســلطانيفر گفت: «وقتي عباس زندي در ســال 1٣28 پهلوان ايران بوده و بازوبند پهلواني را به دست آورده و دوران پرافتخاري را نيز در كشتي سپري كرده او را بايد پدر كشــتي ايران بدانيم.» در اين ديدار مســووالن صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكســوتان هم در كنار وزير ورزش و جوانان حضور داشتند.

براي حضور در رقابتهاي قهرماني نوجوانان آسيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.