دورهمي ستارهها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي وزنهبرداري قهرماني كشــور جانبازان و معلوالن بعد از ســه روز رقابــت نمايندگان 19 اســتان با نظارت نماينده رســمي كميته بينالمللي پارالمپيك با قهرماني اســتان تهران به پايان رســيد. در اين دوره از رقابتها كه براي چهارمين بار زير نظر آی پی ســی برگزار ميشــد، بيش از ۰۰1 وزنهبردار حضور داشــتند و تيمهاي كرمانشاه و خوزستان بعد از تهران بهعنوانهاي دوم و سوم دست پيدا كردند.

در اين دوره از مســابقات تقريبا تمامي موجوديــت وزنهبرداري ايران روي تخته آمدند كه درخشــش برخي از اين چهرهها در نــوع خود جالب توجه بود. در كنار اين ســتارهها اما جوانان خوبي هم آمدند كه نشان دادند در وزنهبرداري دســت كادر فني خالي نخواهد ماند و حتي در برخي از اوزان با مشكل انتخاب نفر اول مواجه هســتند. اين مســابقات در ۰1 وزن ‪۰8، 27، 56، 95، 45، 94،‬ ‪7۰1 79، 88،‬ و +1۰7 كيلوگــرم برگزار شــد كه در نهايت هــم در تمامي اين اوزان دهگانه نفرات مطرح تيم ملي بهعنوان قهرماني رســيدند. ماني دهباشــي با ركورد 151 كيلوگرم، محسن بختيار بــا ثبت ركــورد ۰61 كيلوگرم، اميــر جعفري با ثبــت ركــورد ٣91 كيلوگرم، حمــزه محمدي با ركورد 195 كيلوگــرم، نادر مرادي با ركورد 219 كيلوگرم، علي حســيني با ركورد 222 كيلوگرم، مجيد فرزين با ثبت ركــورد 8٣2 كيلوگرم، علي نجات خواه با ركورد 195 كيلوگرم، ســامان رضي با ثبت ركورد 4٣2 كيلوگرم و ســيامند رحمان با ثبت ركورد 285 كيلوگرم به ترتيب در اوزان دهگانه بهعنوان قهرماني رسيدند.

از نكات جالب توجه در اين دوره از رقابتها رقابت سختي بود كه در بعضي اوزان از جمله در وزن 72 كيلوگرم رخ داد. جايي كه روحا... رســتمي با اختاف كمي نسبت به نادر مرادي و با ثبت وزنه 7۰2 كيلوگرم دوم شد.

مجيد فرزين هم كه در بازيهــاي المپيك ريو با ثبت وزنه ۰42 كيلوگرم در وزن ۰8 كيلوگرم به مدال طا رســيده بود، با بازگشت علي حسيني در وزن ۰8 كيلوگرم بعد از مدتي محروميت به يك وزن باالتر رفت. فرزين در دسته ۰8 كيلوگــرم نه تنها به مدال طاي بازيهاي ريو رســيده بود بلكه ركورد المپيك را هم شكســته بود كه در اين رقابتها هم توانســت با ركوردي كمتر نسبت به چيزي كه در ريو در وزن ۰8 كيلوگرم ثبت كرده بود، به مدال طاي دســته 88 كيلوگرم برسد و ركورد دنيا را هم بشكند. فرزين در ريو سه بار ركورد پارالمپيك را شكســت. او در حركت اول ۰٣2 كيلوگرم را باالي سر برد و ركورد پارالمپيك را شكست. او در حركت دوم 6٣2 كيلوگرم را باالي سر برد و براي بار دوم ركورد پارالمپيك را شكســت و در نهايت با ۰42 كيلوگرم براي بار ســوم توانست اين مهم را انجام دهد. بعد از اين بازيها و براي حضور در رقابتهاي قهرماني كشور فرزين با نظر ســرمربي تيم ملي به وزن 88 كيلوگرم تغيير وزن داد و توانســت با وزنه 8٣2 كيلوگرم بهعنوان قهرماني برســد و ركورد دنيا را هم در اين دسته بشكند. در وزن ۰8 كيلوگرم هم علي حسيني بعد از مدتها محروميت به روي تخته آمد و حاال به يك مدعي جدي در اين وزن تبديل خواهد شــد. به همين دليل هم كادر فني فرزين را به يك وزن باالتر فرســتاد. در فوق ســنگين هم رقابت سختي در گرفت. البته سيامند همچنان با اختاف در صدر ايستاد اما مهم ركوردي اســت كه نفرات دوم و ســوم ثبت كردهاند؛ ركوردهايي كه همين االن ميتواند در رقابتهاي جهاني و بازيهاي پارالمپيك به مدال طا تبديل شود اما به دليل حضور سيامند در اين وزن شرايط براي حضور اين نفرات در رقابتهاي جهاني و بازيهاي پارالمپيك فراهم نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.