اميدوارم فرزين يك ركورد جاودانه بزند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قهرمــان و ركــورددار وزنهبــرداري جانبازان و معلوالن دنيــا در رقابتهــاي قهرمانــي كشــور هم بــا اقتــدار بهعنوان قهرماني رســيد. سيامند رحمان كــه ركورددار جهــان و المپيك اســت، درباره ســطح رقابتهاي قهرماني كشــور گفت: «ســطح مســابقات واقعا باال بود و رقابت خوبي بيــن جوانترهــا و نفرات مطــرح تيم ملي انجام شــد كه فكر ميكنم در نهايت اين رقابت به سود تيم ملي باشد.» قهرمان و ركــورددار وزنهبــرداري دنيــا همچنين ابراز اميــدواري كرد با توجه بــه عملكــرد وزنهبرداران جوان در قهرماني كشور در آينده وزنهبــرداري جانبازان و معلوالن بيش از گذشــته هم بدرخشــد: «ورزشــكاران خوبــي را در وزنهبرداري داريم و اميدوارم همه آنها به اوج آمادگي خود برسند. از حاال هم اردوي آمادهسازي خود را آغاز كردهاند.» سيامند رحمان بــا بيــان اينكه هنوز مشــخص نيســت در مســابقات جهاني باز هم ركورد شكني كند، ادامه داد: «هر تصميمي كه كادرفني بگيرد همان وزنــه را خواهم زدم، البته تمركزم بيشــتر روي مســابقات مكزيك است.»

او با اشاره به اينكه قرار است به زودي به ژاپن سفر كند، گفت: «طي دعوتي كه آنها داشتند 1٣ تير عازم اين كشــور هستم. قرار است ابتدا در يك نشست خبري حاضر شــوم و برنامههاي ديگري هــم تــدارك ديدهانــد كه چند روزي آنجا هســتم.» رحمان در مورد عملكرد مجيد فرزين كه در وزن 88 كيلوگرم توانست ركورد دنيا را بشكند، گفت: «اميدوارم او بــراي المپيك ۰2۰2 يك ركورد جاودانه بزند؛ ما هــم در كنار او يك مدال خوب كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.