قادريان: به مسابقات جهاني ميرسم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فرنگيكار وزن ۰8 كيلوگرم ايران ميگويد: «در مســابقات انتخابي تيم ملي مصدوم شدم و نياز به يك هفته اســتراحت دارم.» يوسف قادريــان در خصوص آســيبديدگياش در مسابقات انتخابي تيم ملي ميگويد: «متاسفانه در مسابقه انتخابي فينال كشتي فرنگي دچار آســيبديدگي شديدي شــدم و در آن زمان به دليل جو مســابقات ميزان آسيبديدگيام مشخص نشــد اما پس از پايان مسابقات تازه فهميدم كه آســيبديدگيام جدي اســت.» او ادامــه ميدهد: «طي روزهاي گذشــته با حضور در فدراســيون پزشــكي ورزشي و زير نظر رييس كميته پزشــكي فدراسيون كشتي اقدامات الزم را انجام دادم و مشــخص شــد كــه بايــد يك هفتــه تمرين كنــم و پس از پايان يك هفته به تمرينات باز خواهم گشــت تا بار ديگر بــه آمادگي مطلوب دســت پيدا كنم.» فرنگيكار وزن ۰8 كيلوگرم كشورمان همچنين ميگويد: «قطعا با شرايط موجود به مسابقات جهاني خواهم رسيد و شكي نيست كه به دنبال بهترين عنوان در مسابقات جهاني هســتم.» قادريان ادامه ميدهــد: «اميدوارم بتوانم در مسابقات جهاني امسال بهترين رنگ مدال را كســب كنم و روي سكو قرار بگيرم تا جــواب زحماتي كه در اين مدت مربيان برايم كشيدهاند را بدهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.