مدال هفتم هم نقره بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در چهارميــن روز از رقابتهاي دووميدانــي معلوالن جهان، بانوي پرتابگر كشورمان در ماده پرتاب نيزه، كاس F56 به نشان نقره دست يافت. متقيان در مسابقات اين ماده در مصاف با 8 پرتابگر ديگر موفق شد با ثبت ركورد نهايي ۰2 متر و 66 سانتيمتر بهعنوان نايب قهرماني و نشان نقره دست يابد و ركورد آسيا را نيز ارتقا دهد. مدال طاي اين ماده به نماينده ليتواني رسيد كه موفق شد با ركورد 27 متر و 7 ســانتيمتر ضمن دستيابي بهعنوان قهرماني، ركورد جهان را نيز ارتقا دهد و مقام سوم نيز به نماينده آلمان با ركورد ۰2 متر و 57 سانتيمتر رســيد. پيش از اين جواد حرداني، علي محمدياري، محســن كائيدي و مهران نكوئي مجد موفق به كسب 4 نشان نقره براي كشورمان شدند و محسن مجيدي و علي اصغر جوانمردي نيز 2 نشان برنز براي كاروان ايران به ارمغان آوردند و با احتساب نشان نقره متقيان، شمار مدالهاي كشورمان در اين مسابقات به عدد 7 رســيد. اين در حالي است كه تيم ملي دو و ميداني جانبازان و معلوالن ايران هنوز نتوانسته به مدال طاي اين رقابتها دست پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.