گودرزي دومياش را تثبيت كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نماينده دوچرخهسواري كشورمان در تور بينالمللي فلورس اندونزي نايب قهرماني خود را تثبيــت كرد. مرحله پنجم تــور بينالمللي فلورس اندونزي با قهرماني دانيل وايت هاوس انگليســي به پايــان رســيد و آروين معظمي گودرزي از پيشــگامان نايب قهرمان شد و در ايــن مرحله موهد ايمام آرفيــن از اندونزي به مقام سوم رسيد. با اين نتيجه آروين گودرزي جايــگاه دوم خــود را در جــدول رده بندي مســتحكمتر كــرد و فاصله زماني خــود را با ركابزن فرانسوي صاحب پيراهن طايي كاهش داد. اين در حالي اســت كه در روز دوم آروين گودرزي به دليل بيماري بيش از 12 دقيقه را از دست داده بود و در رده سيزدهم قرار داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.