امروز، رقابت كمانداران كم سن و سال براي تيم ملي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله اول مسابقات انتخابي تيراندازي با كمان در رده ســني نوجوانــان و جوانان امروز برگزار ميشــود. مسابقات مرحله اول ردهبندي كشوري و انتخابي تيم نوجوانان و جوانان تيراندازي با كمان گراميداشت هفته كرامت در رشتههاي ريكرو و كامپوند و در دو بخش مردان و بانوان به ميزباني فدراســيون تيرانــدازي با كمان امروز چهارشــنبه 28( تيرماه )96 در ســايت تيرانــدازي با كمان ورزشگاه آزادي تهران برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.