نيمار در راه پاريس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ركورد نقل و انتقاالت فوتبال جهان در اين تابستان شــايد شكسته شود اگر پاريســنژرمن 222 ميليون يورو مبلغ فســخ قرارداد نيمار با بارسلونا را بپردازد. البته بارســلونا اطمينان دارد كه نيمار از حضور در نوكمپ راضي است؛ رسانههاي اســپانيايي گزارش دادند پاريسنژرمن قصد دارد بند فسخ قرارداد ستاره برزيلي را فعال كند.

آ. اس نوشت PSG ميخواهد مبلغ فسخ قرارداد نيمار كه 222 ميليون يورو اســت (دو برابر ركورد جهاني) را بپردازد اگر او مايل به رفتن به فرانسه باشد. مبلغ فســخ قرارداد نيمار در ابتدا 200 ميليون يورو بــوده و فصل آينده به 250 ميليون يورو ميرسد.

از طــرف ديگــر روزنامه اســپورت كاتالونيا نوشته نيمار از اينكه دستمزدي كمتر از ليونل مسي ميگيرد و در مجموع بعد از فوقستاره آرژانتيني نفر دوم باشگاه محسوب ميشود، ناراحت است.

مــاركا هم گزارش داده ســتاره تيم ملي برزيل در صــورت انتقال به پاريس، ساالنه 30 ميليون يورو دستمزد ميگيرد و در كنــار ديگر بازيكنان تيم ملي برزيل از جمله دني آلوز، تياگو ســيلوا و لوكاس مورا بازي خواهد كرد.

منچستريونايتد و منچسترسيتي هم به او عالقه دارند هرچند اندازه اين انتقال آنقدر بزرگ است كه براي آنها هم مشكل ايجاد ميكند. اما سخنگوي تيم كاتاالن، خوســپ ويوس گفت باشگاه درباره اينكه نيمار بخواهد از امكان جدايي از بارسلونا اســتفاده كنــد و در اين تابســتان برود، نگراني ندارد.

ويوس در كنفرانس خبري با موضوع گزارش مالي بارسلونا گفت: «تنها چيزي كه براي ما اهميت دارد اين اســت كه او را راضــي نگه داريم. او فصل خيلي خوبي را پشت سر گذاشــته و همچنان يكي از بهترين بازيكنان جهان است. او و باشگاه همكاري خوبي دارند و هر دو از اين بابت راضياند.

او رضايــت خود را بــه زبان آورده و در عمل هم نشــان داده. خيال ما راحت است و تنها اميدواريم كه فصل بعد برايش بهتر از فصل قبل باشــد. باشگاه حتي به رفتن نيمار فكر هــم نميكند، ما تنها به دنبال حفظ بهترين بازيكنان خود مثل او هستيم كه يكي از نمادهاي اصلي باشگاه محسوب ميشود.»

روبــرت فرنانــدس مدير ورزشــي بارسلونا نيز امكان اينكه تيمي مايل باشد مبلغ فســخ قرارداد نيمــار را بپردازد، رد كرد. از او ســوال شد بارساي بدون نيمار را تصور ميكند كه پاسخ داد: «اين اتفاق نميافتد. ما هيچ پيشــنهادي براي هيچ يــك از بازيكنان خود دريافت نكردهايم و هيچ تيمي نميتواند مبلغ فسخ قرارداد او را بپردازد.»

پاريس تنهــا در صورتي پيشــنهاد خود را پي ميگيرد كه از ســوي بازيكن موافقت ابتدايي براي جدايي از بارســلونا و انتقال به فرانســه داده شود. قابل ذكر اســت نيمار تابستان گذشــته به همراه پدرش با پاريسنژرمن مذاكراتي داشت اما در نهايت تصميم گرفت در بارســلونا بماند. خود نيمار شــهريور گذشته گفت: «فقط يك بار مذاكــره نكرديم، چند بار صورت گرفت. مــن تصميم گرفتم بمانم چون احساس ميكنم اينجا خانهام است و از زندگي در بارسلونا راضيام.»

شــايد بعــد از يك ســال او آماده تغييــر و زندگي جديد در پاريس باشــد. عالقه شــديد بارســلونا به جذب ماركو وراتي، هافبك ايتاليايي پاريســنژرمن راه مذاكــرات نمايندههــاي نيمار با تيم پاريســي را فراهم كــرده. وراتي با حدود 100 ميليون يورو در دســترس است و از نظر مالي اين قرارداد به نفع بارسلونا است هرچند انگيزه بازيكن برزيلي از اين انتقال مالي نيست.

مارکا گزارش داده ستاره تیم ملي برزیل در صورت انتقال به پاریس، ساالنه 30 میلیون یورو دستمزد ميگیرد و در کنار دیگر بازیکنان تیم ملي برزیل از جمله دني آلوز، تیاگو سیلوا و لوکاس مورا بازي خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.