منچسترسيتي به دنبال پهپه رينا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچسترســيتي در آســتانه امضاي قرارداد با پهپه رينا اســت. سيتي پيش از اين با پيشــنهاد 2/6 ميليون پوندي براي جذب اين گلر اســپانيايي وارد شــده اما ناپولي خواســتار 4/4 ميليــون پوند براي دروازهبان ســابق ليورپول شــده. در عين حال به نظر ميرسد ظرف چند روز آينده اين انتقال نهايي شود.

در صورت آمدن رينا، ســايه سنگيني روي كلوديو براوو احساس ميشود چون بعد از آمدن ادرســون بــا 34/7 ميليون پوند از بنفيكا، رينا احتماال نفر دوم تيم ميشود.

براوو هــم 12 مــاه بعــد از آنكه از بارســلونا با 14 ميليون پوند خريداري شد بايد به دنبال تيم ديگري بگردد.

كاپيتان تيم ملي شــيلي كه در جام كنفدراســيونها درخشيد به همراه سيتي به تور آمريــكا نرفته. او فصــل اولش در ورزشــگاه اتحاد را خيلي بد ســپري كرد، و بــا انتقادات زيادي مواجه شــد و بعد از شــروع ســال جديد جاي خود را به ويلي كابايرو داد.

كابايرو كه قراردادش با ســيتي تمام شد، به چلسي رفته و جو هارت در آستانه انتقال قرضي به وستهم است.

ريناي 34 ســاله كــه فوتبالش را در بارســلونا آغاز كرد بــدون اينكه براي تيم اول اين باشگاه بازي كند در طول 9 سال 395 بازي براي ليورپول انجام داد.

بعــد از يك فصل قرضي در ناپولي در ســال 2014 به بايرنمونيــخ رفت و يك سال بعد ناپولي او را به صورت كامل خريد.

دیلــي میــل- یوونتــوس از اولین مجموعــه از 6 دهکــدهاش را رونمایي کــرد. این دهکدهها که بر اســاس ایدههــاي مدرن هنري طراحي شــده انــد، قرار اســت «گامي بــه آینده» باشــند. اولین مجموعه شــامل دفاتر مدیریتي باشــگاه اســت و بخشهاي دیگر شــامل زمین تمریــن جدید یووه بــه زودي افتتاح خواهند شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.