كاستا: كمك ميكنم ايگواين 40 گل بزند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

داگالس كاستا، بازيكن جديد يوونتوس گفته ســري آ ليگي قدرتمند و بينقص است اما خيلي از فيزيكي بودن آن خوشش نميآيد.

كاستا رســما بهعنوان بازيكن يوونتوس معرفي شــده و شــماره 11 را به تن ميكند. او گفت: «يووه تيم خيلي بزرگي اســت و من هميشــه از تماشــاي بازي آنها لذت بردهام. بــازي آنها در باالترين ســطح اســت و من بالفاصلــه فرصت بازي در اينجــا را غنيمت شمردم و آمدم.»

از او درباره فينال ليگ قهرمانان ســوال شــد و او گفت: «فينال بازي ســختي بود اما من آمــدهام كه به تيم كمك كنم و فكر كنم كه ميتوانم ايــن كار را انجام دهم. يوونتوس بدشــانس بود و در فينال شــانس نياز داريد. ليگ قهرمانان براي من عالي است. من هرگز فاتح آن نشدهام اما فكر ميكنم بتوانم به يووه كمــك كنم.» از او پرســيدند كه چه چيزي را درباره ســري آ دوســت دارد و چه چيزي را دوســت ندارد. او گفــت: «اين ليگ قوي و حتي بينقص است. من خيلي سريع هستم و اميدوارم كه سريع در تيم جا بيفتم. من البته از برخوردهاي فيزيكي خيلي خوشم نميآيد اما عادت ميكنم.»

او دربــاره اينكه آيا با آرتــورو ويدال و الكس ساندرو صحبت كرده هم گفت: «آرتورو دوست عالي من است. او به من گفت كه يووه باشــگاهي بزرگ با طرفداران پرشمار است و بسيار از حضور من اســتقبال ميكند. من با آلگري حرف زدهام. او پيش از امضاي قرارداد با من صحبت كرد. او از من استقبال كرد. كل تيم اين كار را كردند. مدتي طول ميكشــد كه با همه و با محيط اينجا ســازگار شوم اما به من توصيههايي شده و اميدوارم كه بتوانم از همين ابتدا بــه درد تيم بخورم. چيزي كه بيش از همه روي من اثر گذاشت اين بود كه يووه تيمي اســت كه هميشه پيروز ميشود. آنها بخت زيادي براي پيشــرفت دارند و من ميخواهم رشــد كنم و حس ميكنم كه در بهترين زمان، به بهترين تيم پيوستهام.»

پســت كاســتا چه خواهد بود؟ «من در ســمت راســت بازي كردهام، هرچند كه در بايــرن در ســمت چپ بازي ميكــردم. من انتخاب نميكنم كه كجا بــازي كنم، هر جا كــه از من بخواهند حضور خواهم يافت. همه چيز خيلي ســريع پيش رفت و من هر جا كه بازي كنم نهايت تالش خود را خواهم كرد.»

گفته ميشــد كه او با كارلــو آنچلوتي، مربي بايرن به مشــكل برخــورده و به همين دليل از بايرن جدا شــده است اما او ميگويد: «مشــكل با آنچلوتي؟ نه، او فرد خوبي است. من به خودم فكر ميكنم. من ميخواهم رشد كنم و اين امكان را ديگر در بايرن نداشتم. من از آنها بسيار سپاسگزارم. دليلي ندارد بخواهم چيزي را بــه بايرن ثابت كنم. تنها ميخواهم نشان دهم كه يووه كار خوبي كرده كه به من باور دارد.»

او گفت به گونسالو ايگواين كمك خواهد كرد كه در فصــل آينده، 40 گل بزند: «البته كه او ميتواند اين تعداد گل بزند. او مهاجمي است كه من واقعا دوستش دارم. اين احتمال بســيار باالســت كه او با حضور من گلهاي زيــادي بزند. ماننــد همكاري من بــا لوييز آدريانو. من اينجا هــم ميتوانم همين كار را بكنم.»

او دربــاره انتقــال لئونــاردو بونوچي به ميــالن هم صحبت كرد: «ميدانم كه بازيكن مهمي اســت. او هفت سال بود كه اينجا بود. من در جايگاهي نيســتم كه ايــن انتقال را ارزيابــي كنم. او يووه را ترك كرد و من بايرن را ترك كردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.