نيمار در بارسلونا ناراحت است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نيمار يك گام با شروع پنجمين فصــل خود در بارســلونا فاصله دارد. ايــن برزيلــي يكــي از چهرههــاي شاخص برنامههاي تبليغاتي بارسلونا با راكوتن در توكيــو بود و بعد از آن به طور عادي به تمرينهاي بارســلونا برگشت. عجيب نيست.

اما يك چيز هســت كه نشــان ميدهد نيمــار در بارســلونا راحت نيســت و بــه پيشــنهادهايي كه از طرف كميته مشــورتياش ميشــود و دورانــش در بارســلونا را محدود ميكنــد، توجه دارد نــه مثل ليونل مســي كه قرار اســت تا آخر دوران بازي خود در بارســلونا بماند. نيمار از وقتي به بارسلونا آمده هر تابستان تيمهايــي به دنبــال جذبش بودهاند مثل دوران بازياش در سانتوس كه رئال مادريد هم او را ميخواســت اما هيچ اتفاقي نيفتاده.

اين تابســتان هم عالقه تيمهاي ديگر افزايش يافته و بر اساس برخي گزارشهــا او در حــال بررســي اين عالقهها اســت. بايد به عقب برگشت تا بدانيم او چرا ناراحت است.

نيمار همــه جامهاي ممكن را با بارســلونا برده به جز يكي: توپ طال، هرچند كه در ردهبندي ســال 2015 ســوم شد. او قهرمانی اســپانيا، اروپا، جام جهاني باشگاهها و همه چيز را با بارسلونا به دست آورده اما به او گفته شــده: «در كنار مســي هميشه دوم هستي، هميشه در سايه خواهي بود.»

نيمــار در 25 ســالگي بــراي نخســتين بار بــا دقت بيشــتري به عالقه تيمهاي ديگــر توجه ميكند. تعطيــالت طوالنــي بــوده و او وقت داشــته به آنها فكر كنــد و واكنش نشــان دهد. تيمهايي كه نام نيمار با آنها گره خورده آنقدر بزرگ هســتند كه بتواننــد او را به جايــزه بهترين بازيكن جهان برسانند.

ايــن ســتارهها هم بــراي بردن جــام مفيــد هســتند و هــم چهره جهانــي تيمشــان را تقويت ميكنند و همــه نامهــا، منچسترســيتي، منچســتريونايتد، پاريســنژرمن و حتــي رئال مادريد ايــن ويژگيها را دارند.

در ايــن چنــد هفتــه نيمــار حرفهاي خوبي درباره بارسلونا نزده. او چند روز پيش گفت: «چه كســي ميداند فردا چه اتفاقي ميافتد؟ من جا افتادهام اما نميدانم چه ميشود. منچستر؟ شايد، شايد هم ايبار.»

يا حرفهاي ســال قبــل درباره مذاكــره ايجنتش با ناصــر الخليفه. مديــر برنامههاي نيمــار گفت او در حال بررســي شرايط اســت تا بتواند بيشترين دستمزد را در جهان بگيرد. اما بارســلونا فكر ميكند با قراردادي كه مهر گذشــته با نيمار بســت و تا ســال 2021 اعتبار دارد، اين بازيكن را حفــظ ميكنــد. او در حال حاضر ســاالنه 15 ميليون يورو دســتمزد ميگيرد.

خريــدن بازيكني مثــل نيمار از بارسلونا آسان نيســت چون سرمايه گــذاري فوقالعــادهاي ميخواهد اما امباپــه را فراموش نكنيــد كه از نظر دســتاوردهاي فوتبالي در قاره ســبز هنــوز به جايي نرســيده امــا وقتي صحبــت از فروش و عالقــه تيمهاي ديگر ميشود، موناكو از 130 ميليون يــورو حرف ميزنــد. بارســلونا بايد هوشيار باشد. منبع: اسپورت

در این چند هفته نیمار حرفهاي خوبي درباره بارسلونا نزده. او چند روز پیش گفت: «چه کسي ميداند فردا چه اتفاقي ميافتد؟ من جا افتادهام اما نميدانم چه ميشود. منچستر؟ شاید، شاید هم ایبار.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.