گيگز: لوكاكو بايد پوست كلفت باشد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رايــان گيگــز ميگويد آمــدن ايوان پريشــيچ مايه تقويت همه تيم اســت. بعد از ماهها، به نظر ميرســد تيم ژوزه مورينيو در آستانه جذب بال كروات اينتر به قيمت 40 ميليون پوند اســت. بال و كمك مربي ســابق يونايتد بر اين باور اســت كه آمدن پريشيچ به نفع ماركوس راشفورد، هنريك مخيتاريان و آنتوني مارســيال است: «همه بازيكنان تقويت ميشوند. نه تنها هواداران بلكــه بازيكنان هم از يــك ورودي جديد هيجان زده ميشوند بخصوص كساني كه با آمدن او ميتوانند بهتر بازي كنند.»

پريشيچ كه براي مالقات با دندانپزشك شــخصياش به كرواسي رفته بود، ديروز به ميالن برگشــت و احتماال به چين ســفر میكند. اينتر بعد از بازي دوستانه جمعه با شالكه، در جام قهرمانان بينالمللي با ليون، بايرنمونيخ و چلسي روبهرو ميشود.

يونايتد با صرف 75 ميليون پوند روملو لوكاكو را از اورتون به خدمت گرفته. مهاجم تيم ملي بلژيك كــه فصل قبل 25 گل در ليگ برتر زد و در ردهبندي بهترين گلزنان تنها پشت سر هري كين قرار گرفت، در برد 5 بر2 تيمش مقابل لس آنجلس گلكســي نخستين بازي خود را انجام داد.

با آنكه او 53 گل ليــگ براي اورتون زده، گيگز به او هشدار داد خودش را براي فشــار مضاعف در يونايتــد آماده كند: «در اين تيم فشــار زيادي وجود دارد، بنابراين او بايد كمي پوســت كلفت شــود، بايد به حرف مربيها گوش كنــد چون واقعا مهم هســتند. اگر يك فرصت را خراب كرد بايد فرامــوش كند چون بهعنوان يك مهاجم به شدت زير ذره بين است. امتياز مهم لوكاكو نســبت به موراتا اين بود كه او سابقه ليگ برتر را دارد و ژوزه قبال با او كار كرده. با پل پوگبا دوســت است و اين، ارتباط را برايش آسانتر ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.