بايرن: سانچس را نميخواهيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كارل هاينــس رومنيگه گفتــه احتمال پيوستن الكسيس سانچس، مهاجم آرسنال به بايرن مونيخ وجود ندارد. اين در حالي اســت كه شايعات گسترده حاكي از آن است كه اين بازيكن در تابستان جاري به باواريا خواهد رفت.

رومنيگه گفته بايرن پس از انتقال قرضي خامس رودريگس نيــازي به تقويت در بخش تهاجمي ندارد و كارلــو آنچلوتي ديگر به فكر خريــد بازيكن تهاجمي نيســت: «ما به خريد سانچس عالقهاي نداريم. ما با مربيمان توافق كرديم كه هيچ بازيكن ديگري براي خط حمله نخريم. اين خريدها ديگر معنايي ندارد.»

قرارداد سانچس با آرســنال در تابستان ســال بعد منقضي ميشــود و به اين ترتيب، آرســنال به دنبال آن اســت كه قــرارداد اين بازيكــن را تمديد كند. در غيــر اين صورت، آنها ممكن اســت مجبور به فروش او شــوند. آرســناليها تمايلي ندارند كه اين بازيكن را به رقباي خود در ليگ برتر بفروشــند و به همين دليل خبر رســيده بود كه ممكن اســت او به يوونتوس يا بايرن مونيخ برود.

ســانچس در حال حاضــر در تعطيالت بعد از جام كنفدراســيونها به سر ميبرد و در تمرينات آرسنال حاضر نيســت. آرسنال روز چهارشنبه در شانگهاي به مصاف بايرن مونيخ ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.