از آينده جان تا نياز به يك مدافع

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - ‪Glenn Price‬

ليورپــول اردوي تابســتاني پيش فصل خــود را در هنــگ كنگ آغاز كرده اســت و پس از آن به آلمان ســفر ميكند تا ســه بازي دوســتانه انجام دهد و سپس به دوبلين ســفر ميكند تا اين اردو را با بازي دوستانه برابر اتلتيك بيلبائو به پايان برســاند. اردوي تابســتاني تيم تحت هدايــت يورگن كلوپ اما تحت تأثير 5 مســاله قرار دارد كه آنها را بررسي ميكنيم.

-1 آينده امره جان براي باشگاه كه عموماً در تمديد قرارداد بازيكنــان اصلياش ســريع عمــل ميكند، اينكه هنوز هيچ اقدامي بــراي تمديد قرارداد امــره جان در فاصله 12 ماه بــه پايان قرارداد فعلياش صورت نگرفته كمي عجيب و مسلماً دغدغهاي بزرگ براي كلوپ اســت. در ماه مه مربي آلمانی ليورپول گفت خوشبين است كه بازيكن 23 ســالهاش قرارداد جديدي با جان ببندد اما باشگاه مرسيسايدي هنوز هيچ كاري در اين باره انجام نداده است. ليورپول با توجه به اينكه فصل آينده درگير ليگ قهرمانان اروپا هم هست بايد مهرههايش را حفظ كند. -2 خريد مدافع ميانی جديد تمايل ليورپــول به خريد يــك مدافع مياني از مدتها پيش وجود داشــته و دارد. ايــن باشــگاه فيرخيل فنديــك را بهعنوان گزينه اصلياش مد نظر گرفت اما تالشــش براي خريد مدافع ســاوتهمپتون، به بنبست خــورد. جوئل ماتيپ و دژان لــوورن اگرچه بازيكنــان قابل قبولي براي حضور در تركيب اصلي ليورپول هســتند اما آنهــا براي ايجاد ثبات در پستشــان بــه انــدازه كافي قابل اعتماد نيســتند. حاال كه لوكاس ليوا هم به التزيو رفته، ليورپول يكي ديگر از بازيكنانش در خط دفاعي را هم از دســت داده اســت. بنابراين تقويت خــط دفاعي يكي از كارهاي حياتي اســت كه ليورپول تا قبــل از اولين بازياش در ليگ برابر واتفورد بايد انجام دهد.

-3 انتخاب دروازهبان كلوپ چندي پيش به رقابتي سه جانبه در تيمش براي تصاحب پيراهن شــماره يك ليورپول اشــاره كرد؛ رقابتي ميان ســيمون مينيوله، لوريس كاريوس و دني وارد. مينيوله در مقطــع پايانــي فصل گذشــته احيا و به دروازهبان شماره يك تيم تبديل شد كه اين اتفاق پس از اشتباهات بزرگ لوريس كاريوس رخ داد. در هميــن حال امــا دني وارد هم از دوره حضور موقتــش در هادرزفيلد تاون كه در آنجا عملكرد فوقالعادهاي داشت برگشته اســت. به اين ترتيب كلوپ ســه دروازهبان سطح باال دارد كه بايد يكي از آنها را بهعنوان سنگربان اصلي ليورپول انتخاب كند. -4 تعيين پست بازي كوتينيو كوتينيو فصل گذشــته بهعنوان يكي از سه مهره خط حمله ليورپول عملكرد خوبي داشــت و 14 گل زد كه بهترين آمار به ثبت رســيده توســط او در يك فصل بوده است. بــا اين حال با اضافه شــدن محمد صالح و بازگشــت ســاديو مانه پــس از مصدوميت، نقش كوتينيو در تيم نامشخص است. كلوپ از احتمال اســتفاده از ايــن بازيكن برزيلی بهعنوان يك شماره هشــت (هافبك مياني عمقــي) صحبت كرد و اين پســتي اســت كه كوتينيو در پيــروزي 4 بر صفر ليورپول برابر وستهم در ماه مه در آن عملكرد خوبي داشت. -5 تعيين بهترين گزينه براي سمت راست خط دفاع ناتانيــل كالين گزينهاي مســتحكم و قابل اعتماد اســت اما يــك بازيكن جوان و با انگيزه مانند ترنت الكســاندر آرنولد را بيخ گــوش خود ميبيند. كاليــن اغلب به خاطر عملكرد ضعيفش در يك ســوم زمين حريف مورد انتقاد واقع ميشــود. الكســاندر آرنولد 18 ســاله اما بازيكني ســرعتي و يك گزينه هجومي براي جناح راست است. اين بازيكن جوان كه اخيرا قراردادي 5 ساله بسته است ميتواند در چند پســت بازي كند اما پست تخصصياش دفاع راست است.

منبع: ESPN

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.