كلوپ: برايم مهم نيست صالح در چلسي مشكل داشت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يورگــن كلــوپ مربــي ليورپــول مشكالتي كه بازيكن جديد تيمش محمد صالح در دوره قبلــي حضورش در ليگ برتر داشت را كم اهميت دانست وتأكيد كــرد كه بازيكنــان بــزرگ ديگري هم بودهاند كه در آغاز دوران بازيگريشان در چلسي مشكالتي داشتهاند.

صالح 25 ســاله كه تابستان امسال از رم به ليورپول ملحق شــد، ماه ژانويه ســال 2014 با قراردادي 16/5 ميليون يورويي از تيم بازل ســوييس به چلسي پيوســت اما بعد از ناكامــي در تصاحب جايگاهي در تركيب اصلي آبي پوشــان لندن، زمستان سال بعد استمفوردبريج را بهعنوان بازيكن قرضي به مقصد فيورنتينا ترك كرد.

او ســپس راهي رم شد و در آن تيم دو فصل فوقالعاده را ســپري كرد كه به لطف آنها توانســت نظر يورگن كلوپ را جلب كند. به اين ترتيب ليورپول با صالح قراردادي بســت كه او را بــه گرانترين بازيكن تاريخ اين باشگاه تبديل كرد.

كلــوپ كه همــراه با قرمزپوشــان مرسيســايد بــراي برگــزاري اردوي تابســتاني پيش فصل به هنگكنگ سفر كرده است، به خبرنگاران گفت: «بسياري از بازيكنان نشــان دادهاند كه به دردسر افتــادن در ابتداي دوران بازيگريشــان در چلســي خيلي طبيعي اســت. كوين دبروين (هافبك منچسترسيتي) يكي از آنها است. براي عقد قرارداد با صالح تنها چيزي كه ما واقعــا آن را ناديده گرفتيم دوران بازيگرياش در چلسي بود.

زماني كــه او در بازل بازي ميكرد، مــا در دورتموند برابرشــان بازي كرديم و آن زمــان مــن او را نميشــناختم اما وقتــي بازياش را ديدم بــا خودم گفتم چه چيزي دارم ميبينم. اين باورنكردني است اما لحظهاي كه تصميم گرفتم براي خريدنش دست به كار شوم او به چلسي رفته بود.»

كلوپ ادامه داد: «بعد او در چلســي مشكالتي داشت چون شايد برايش خيلي زود بود در ليگ برتــر بازي كند. پس از آن به فيورنتينا و بعد به رم رفت. ســوال اين اســت كــه «شــما در او چه چيزي نميبينيد؟» چون او فوتبالي كامل را ارائه ميكند. او ســريع بود، بازيهاي فراواني انجام داده بود، گلهاي زيادي ســاخته بــود و موقعيتهايي براي گلزني خودش فراهم كرده بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.