حراجي ونگر براي تأمين بودجه خريدهاي جديد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسن ونگر قصد دارد با فروش بازيكنان مــازاد آرســنال هزينه خريدهاي جديــد تيمش از جمله توما لمار، بال موناكو را فراهم كند. به نوشته نشــريه ديلي ميل، ونگر ميخواهد قبل از شكســت ركورد نقل و انتقاالت آرســنال در پنجره نقل و انتقاالت تابســتان امسال از شــر بازيكنان بيمصــرف تيمش خالص شــود تا حداقل بخشي از هزينه خريدهاي جديدش از جمله لمار را تأمين كند.

احتمــال دارد آرســنال پيشــنهادي ارائه كنــد كه موناكو نتواند در برابر آن مقاومت كند. به نوشته ديليميل بسته پيشنهادي كه توپچيها بــراي عقد قرارداد با لمار در نظر گرفتهاند، با احتســاب پاداشها به رقمــي در حدود 80 ميليون پوند ميرسد.

آرســنال تــا االن تنهــا 53 ميليون صــرف خريد الكســاندر الكازت مهاجــم فرانســوي ليون كرده اســت اما اين باشگاه مشكل تأميــن بودجه بــراي خريدهاي بعديش را ندارد بخصوص كه كلي بازيكن مازاد در اين تيم هست كه فروش آنها ميتواند ســرمايه قابل توجهي را در اختيار باشــگاه قرار دهد.

گفته ميشود كايران گيبس و كارل ينكينســون، دو دفاع كناري آرسنال در فهرست خريد نيوكاسل قرار گرفتهاند و كالوم چمبرز ديگر بازيكن آرسنال هم مشتري مانند كريستال پاالس دارد. متئو دبوشي هــم كه تنهــا يك ســال ديگر با آرســنال قــرارداد دارد تابســتان امســال ميتواند از توپچيها جدا شــود. از وويچخ شزني، دروازهبان لهستاني آرسناليها هم خبرهايي به گوش ميرسد مبني بر اينكه او به زودي با يوونتوس قراردادي در حدود 10 ميليــون پوند ميبندد. گفتــه ميشــود ايــن دروازهبان 27 ســاله با بانوي پيــر قراردادي طوالنــي خواهد بســت كــه به موجــب آن هفتهاي 70 هزار پوند حقوق ميگيــرد. لوكاس پرس كه دپورتيوو الكرونيا و فنرباغچه او را ميخواهند، جك ويلشر كه آينده او بعد از شكستگي پايش در دوره حضور قرضــياش در بورنموث در هالهاي از ابهام قرار گرفته است و اوليويه ژيرو كه از اورتون، مارسي و وســتهم پيشــنهاد دارد، ديگر بازيكناني هستند كه ونگر تابستان امسال ميتواند بفروشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.