ماتيچ در ازاي ساندرو؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

چلسي قصد دارد از نمانيا ماتيچ استفاده كند و الكس ســاندرو را بــه خدمت بگيرد. ماتيچ اجازه آن را يافته كه در تور خاور دور چلســي حضور پيدا نكند و به دنبال باشگاه جديدي باشد. او مورد توجه منچستريونايتد اســت، جايي كه ميتواند دوبــاره زير نظر ژوزه مورينيــو بازي كند اما يوونتوس هم به خريد او عالقه دارد. آبيها ممكن اســت از اين عالقه اســتفاده كنند و انتقالي دوطرفه انجــام دهند و با ارائه ماتيچ، ســاندرو را به خدمت بگيرند. آنها پيشتر اميدوار بودند كه ســاندرو را با قيمت 60 ميليون پوند بخرند اما يوونتوس موضع سرســختانهاي گرفت و حاضر به فروش او نشد اما اضافه شدن ماتيچ به اين معادله ميتواند به چلسي كمك كند كه ساندرو را بخرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.