مدير ميالن: موراتا و بلوتي را ميخواهيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ميالن اعالم كرده كه به خريد آلوارو موراتا از رئال مادريد عالقه دارد. اخيرا خبر رسيده كه موراتا در آســتانه پيوستن به ميالن است و به اين ترتيب ميالنيها تابستان بسيار درخشاني را پشت ســر ميگذارند. ماسيميليانو ميرابلي، مدير ورزشــي ميالن گفته اســت: «موراتا به ما گفته كه از رئال جدا ميشــود اما اوضاع به دليل فينال ليگ قهرمانان كمي پيچيده است (چون موراتا در آن هنــگام گفته بود كه فكر نميكند پس از حضــور در يوونتوس در تيم ديگري از ايتاليا بازي كند) و همچنين به دليل اينكه باشگاههاي ديگر هم او را ميخواهند. اين عملياتي است كه ميتواند جدي شود به شرط آنكه مــا اين كار را با شــرايط خودمان انجام دهيم.» ميرابلي همچنين درباره آندرهآ بلوتي، ديگر هدف ميالن در بازار گفت: «ما به دنبال يك مهاجم هستيم. تورينو ميداند كه به خريد بلوتي عالقه داريم. ما هميشــه به باشگاه خبر ميدهيم و بعــد با بازيكنش مذاكره ميكنيم. پس دليلي ندارد كه آنها از دســت ما عصباني باشند اما ما ممكن است به بازيكناني هم عالقه داشته باشيم كه نامشان در روزنامهها نيامده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.