روني سفير منچستريونايتد ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

وين روني فرصت آن را يافته كه ســفير منچســتريونايتد شود. روني اخيرا به 13 سال حضــور در منچســتريونايتد پايــان داد و به اورتــون بازگشــت. اد وودوارد، رييس اجرايي منچســتريونايتد نميخواهد رابطــه روني با يونايتد به پايان برسد. پيشنهاد سفير يونايتد شــدن در قرارداد روني با اين باشگاه نبود اما پيش از آنكه او به اورتون برود با او مطرح شد.

منچستريونايتد همچنين در حال حاضر قصدي براي ساخت مجســمه روني ندارد اما ممكن اســت در آينده اين كار انجام شــود. او در 81ســالگي و زماني كه چلســي خود را بهعنوان تيمي قدرتمنــد در ليگ برتر مطرح ميكرد به يونايتد پيوســت و با اين تيم فاتح ليگ برتــر، ليگ قهرمانان، جام باشــگاههاي جهان، ليگ اروپــا، جام حذفي و جام اتحاديه شــد. او همچنين ركورد گلزني باشــگاه را در اختيار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.