نورافکن و حسيني عصاي دست منصوریان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مجيد حســيني، اميد نورافكن، مهدي قائــدي و آرمين ســهرابيان چهــار بازيكن اســتقالل بودند كه از ســوي اميرحســين پيرواني در فهرســت نهايــي اميدهاي ايران براي سفر به قرقيزستان و حضور در مرحله انتخابــي قهرماني زير 23 آســيا قرار گرفته بودند. چهــار بازيكني كه بــا توجه به تيم پرســتاره اين فصل آبيها از شانس چنداني بــراي حضور در تركيب اصلي اســتقالل در آغاز ليــگ هفدهم نيز برخــوردار نبودند از همين رو فدراســيون نشــينان و كادر فني تيم اميد انتظار داشــتند باشگاه تهراني در همــكاري با تيم اميد مجــوز حضور آنها در بيشكك را صادر كند. اما عليرضا منصوريان در آخريــن لحظه همه معادالت مربيان تيم اميد را بــا مخالفت رســمي در راه جدايي ايــن بازيكنان به هم ريخــت تا غيبت چهار اســتقاللي در تيم اميد به سوژهاي جنجالي در اين روزها تبديل شود و انتقادات فراواني براي ســرمربي آبيها در پي داشــته باشد. انتقاداتــي كه به شــدت دلخــوري عليرضا منصوريان را در پي داشــت كــه ميتوان با شــرايط حاكم بر اســتقالل در آستانه ليگ هفدهــم و همچنين شــهرآورد دوســتانه اروپايــي به اين مربي حــق داد مانع حضور بازيكنــان جوان خود در تيم اميد شــود آن هم در مسابقاتي كه تيم قدرتمندي در گروه ايران حضور نــدارد و اميدها با هر بازيكني ميتوانند بــه راحتي مجوز صعود را دريافت كنند.

از جمــع چهار بازيكن دعوت شــده از اســتقالل به تيم اميد حضور مجيد حسيني و اميــد نورافكن براي اميرحســين پيرواني خيلي مهم بود. با نگاهي به شرايط حاكم بر استقالل و اينكه تيم اميد ايران در بيشكك حريــف چنــدان قدرتمندي بــراي عبور از ســد آن ندارد ميتوان تا حــدود زيادي به منصوريان و اســتقالليها بابــت عدم اجازه به چهار بازيكن خــود براي همراهي اميدها حق داد. مسلما اگر اين مربي جوان كه خود نيز ســالها براي قهرماني اميدها و شكستن طلسم عدم صعود به المپيك زحمت كشيد و كامال از شــرايط حاكم بر اين رده ســني اطــالع دارد پي ميبرد حضــور بازيكنان او ميتواند گره گشــاي اميدها باشــد زير بار ايــن جدايي ميرفت امــا منصوريان با علم به اين موضوع كه در ايــن مرحله نام ايران خود براي شكست دادن تيمهايي مثل عمان و قرقيزستان كافي اســت، ترجيح داد براي مصالح اســتقالل و طرفداران اين تيم مانع حضور چهار استقاللي در بيشكك شود تا در مراحــل نهايي نهايت همكاري با تيم اميد و مربيانش را داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.