استقالل مجبور به فروش بازیکنانش می شود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با لغو شــهرآورد 85 اين ســوال به وجود ميآيد كه باشــگاه استقالل براي تاميــن بودجه تيمــداري فصل هفدهــم چه راهــكاري را پيش بيني ميكند؟ آيا بعــد از ضرر 8 ميلياردي كه ناشــي از برگزار نشــدن اين بازي اســت، 30 درصدهــاي پيــش فصل پرداخت ميشــود؟ به گفتــه مربيان استقالل پرداخت پيش فصل بازيكنان در گرو برگــزاري اين بازي بود اما لغو بازي استقالل را وارد چالشهاي مالي تازهاي كرده است كه برون رفت از آن نميتواند كار سادهاي باشد.

واقعيــت اين اســت كه باشــگاه اســتقالل برخالف باشگاه پرسپوليس نتوانســته مبلــغ قابــل توجهــي از كمكهاي هــواداري جمع كند، ضمن اينكه پولي كه از حامي مالي مشترك گرفته كمتــر از مبلغي اســت كه به پرســپوليس داده شده است. در حالت عادي شــايد اين مسائل خللي در كار اســتقالل ايجاد نكند تا آنها بتوانند به امــور تيمداري ادامه دهنــد اما وقتي به تيــم بســيارگرانقيمت اســتقالل مينگريم و اســامي و دســتمزدهاي شــان را كنار هم قرار ميدهيم به اين نتيجه ميرسيم كه درآمد 8 ميلياردي از شــهرآورد ميتوانســت كمك قابل توجهــي در راه تامين بودجه اين تيم گرانقيمت باشد.

شــايد اگــر مســووالن باشــگاه اســتقالل در خريد بازيكنان مدعي و ســتاره قدري تعادل ايجاد ميكردند و بــه ماننــد پرسپوليســيها نهايت 15 بازيكــن درجه يــك را به خدمت ميگرفتند ميشــد به سادگي از عهده پرداخت هزينههاي نگهداري اين تيم برآمد اما اســتقالل الاقل 20 بازيكن مدعي حضور در تركيب اصلي دارد كه هم كار تقســيم بازي ميان آنها دشوار مينمايد و هم پرداخت دستمزدها.

البته داشــتن چنين تيمي از نگاه هواداري بســيار خوب اســت و شايد خيلي از باشگاهها آرزوي شان داشتن اين حجم بازيكن مدعي باشــد اما به واقع بايد فكر پرداخت دســتمزدهاي بازيكنان و مربيان را هم كرد و طوري گام برداشــت كه خللــي در وضعيت اقتصادي باشــگاه ايجاد نشود. با توجه به اينكه استقالليها پيش از جذب اين تعــداد بازيكن مدعي و گرانقيمت فكر پرداخت آنها را نكردهاند، احتمال اينكه در طــول فصل چالشهــاي نگهداري چنين تيمي فزوني بگيرد بسيار است.

گرچه براي استقالل يك راه حل باقي اســت و آنها ميتوانند بازيكناني كــه كمتر مــورد توجــه منصوريان هستند را در ادامه راه ليگ به فروش برسانند تا هم عالوه بركسب درآمدي از قبــل فــروش از زير بار ســنگين پرداخت حقوقهاي آنها خالص شوند. آنچه مســلم است در شــرايط فعلي استقالل، استقالل مالي مكفي ندارد و تخمين زده شده كه تيم فعلي رقمي در حدود 26 ميليارد تومان هزينه به بار آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.