اكبرپور: امیدوارم تا آخر از استقالل تعريف كنند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســياوش اكبرپور بازيكــن قديمي اســتقالل فصــل گذشــته در تيمهاي پايه اين باشــگاه فعاليت ميكرد اما به دليل اختــالف با صادق ورمزيار از جمع استقالليها جدا شد.

اكبرپور حــاال در خصــوص نحوه يارگيري استقالليها براي فصل هفدهم اظهار نظر ميكند: «تيم اســتقالل بهتر از سال گذشته اســت. مهمترين مزيت اســتقالل در اين فصل داشتن بازيكنان باتجربه اســت. فصل قبل استقالل تيم جواني داشــت اما اكنــون باتجربهها در كنار آنها هستند.»

هــواداران اســتقالل ميتواننــد به قهرماني تيمشــان اميدوار باشــند؟ اكبرپور در پاســخ ميگويد: «اســتقالل و پرســپوليس هر سال تيمشان را براي قهرمانــي ميبندند. در ايــن بين تيمي قهرمان ميشود كه مربياش در گرفتن بازيكن هوش بااليي داشته باشد. برخي از مربيــان ما ميگويند بازيكن نداريم تا قهرمان شويم، اين حرف درست نيست، چرا كه در فصل نقلوانتقاالت دستشان براي جذب بازيكن باز است. اگر بازيكني جذب ميشود، براســاس نياز مربي آن تيم بوده است. استقالل امسال بازيكنان زيــادي دارد و هــوادار از اين تيم توقع قهرماني دارد.» مهاجم ســابق استقالل در مورد برگزاري شهرآورد در آلمان هم اينطــور ميگويد: «من اگر در جايگاهي بودم، قبول نميكردم شــهرآورد برگزار شــود، به خاطر اينكه نتيجه آن در روند دو تيم تأثير خواهد گذاشــت. هر چقدر بازي دوســتانه باشد، ســنگين خواهد بود.»

اكبرپور در پايان ميگويد: «شرايط تيم خوب است. امروز همه بهبه و چهچه ميكنند، اميــدوارم اين بهبه و چهچهها در طول فصل هم ادامه داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.