بازي اول استقالل خیلي سخت است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مديرفنــي اســتقالل از وضعيت فعلي اين تيم راضي اســت. بهتاش فريبا در اين زمينه ميگويد: «مــا وضعيت خوبي داريم و تمرينات را در تهــران ادامه خواهيم داد تا آماده شــروع ليگ برتر شــويم. احتماال يك بازي دوستانه هم تا شروع ليگ برگزار خواهيم كرد.»

در مــورد لغو شــهرآورد چه صحبتي داريد؟ مديرفني استقالل در پاسخ ميگويد: «در يك هفته اخير هر دو ســاعت يك بار خبر جديدي در مورد شهرآورد منتشر شد و ما باالخــره نفهميديم اين بــازي برگزار ميشــود يا خير. اگر قرار بود برگزار شــود بايد برنامهريــزي دقيقي صورت ميگرفت و من نميدانم دليلي اصلي لغو شــهرآورد چيست.»

درخصوص كنار گذاشــتن دو بازيكن اســتقالل از ليســت صحبت كنيد، اين دو بازيكن چه كساني هســتند؟ فريبا در اين ارتباط ميگويد: «دو بازيكن از ليســت ما بايد كنار گذاشته شــوند و فكر ميكنم تا چند روز آينده ايــن موضوع قطعي خواهد شــد. به هر حال گمانهزنيهــاي مختلفي وجود دارد، ولــي كادر فني هنوز تصميمي در اين مورد نگرفته است.»

در خصوص قرعه اســتقالل در شروع ليگ صحبــت كنيد. مديرفني اســتقالل پاســخ ميدهد: «در ليگ برتر بازي آسان وجود ندارد، ولي بازي اول ما با صنعت نفت خيلي سخت اســت، چون بايد در گرماي شديد آبادان به ميدان برويم. ما در نيمفصل اول يازده بازي در تهران داريم كه اين هم خوب اســت و هم بد. به هر حال شرايط در نيمفصل دوم سخت ميشود، ولي فراموش نميكنيم كه ســال گذشــته در نيمفصل دوم از لحاظ امتيازگيري قهرمان شــديم و نتايــج خوبي گرفتيم. مــا بايد از بازيهاي خانگيمان در نيمفصل اول استفاده كنيم.»

مديرفني اســتقالل در ادامه ميگويد: «امسال ليگ بسيار سخت و جذابي داريم و تيمهاي مدعي زياد هستند. از پرسپوليس، استقالل، سپاهان، ذوبآهن، فوالد، سايپا و چند تيم ديگر ميتــوان بهعنوان تيمهايي نام برد كه دنبال قهرماني و كســب سهميه هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.