مگويان در دو نوبت فیزيوتراپي ميكند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافــع تيم اســتقالل صبــح و بعد از ظهــر ديــروز در كلينيــك فيزيوتراپي آبي پوشــان حضور يافت. هرايــر مگويان مدافع ارمنســتاني آبي پوشان كه در جريان اردوي اين تيم در كشــور ارمنســتان دچار آسيب ديدگي جزيي شــده بود، ديروز در دو نوبت به كلينيك فيزيوتراپي آبي پوشــان مراجعه كرد تا در آســتانه آغاز تمرينات اين تيم در تهران، مراحل درمــان خود را پيگيري كند. مگويان بازيكني اســت كه گفته ميشود به خاطر كند بودنش مدنظر منصوريان نيســت اما آنچه دست اســتقالليها را براي تصميم نهايي بســته اســت، مطالبات ايــن بازيكن و مبلــغ قراردادش اســت وگرنه ســرمربي اســتقالل از مدتها پيش اعالم كرده بود كه به او نياز ندارد. مدافع ارمنســتاني استقالل كه بالتكليف اســت و اين امكان وجود دارد كه در فهرســت خروجي استقالل قرار بگيرد اين روزها به دليل مصدوميت قادر به حضور در تمرينات استقالل نيست و بايد به مداواي پاي خود بپردازد. همچنين لئوناردو پادواني و فرشيد باقري هم كه با آسيب ديدگيهايي روبهرو هســتند، طي يكي دو روز گذشــته در نوبتهاي مختلف توســط تيم پزشــكي استقالل در كلينيك فيزيوتراپي مورد معاينه و درمان قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.