زرينچه: استقالل مدعي قهرماني است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

جواد زرينچه كاپيتان سابق استقالل نحوه عملكرد ايــن تيم در نقل و انتقاالت را مثبت ارزيابــي ميكند. زرينچه در اين زمينه ميگويــد: «آنچه كه در رســانهها ميخوانم فكر ميكنم شــرايط اســتقالل خوب است. آنها خيلي بازيكن گرفتند و به نوعي ميتوان گفت در هر پست دو بازيكن طراز اول دارنــد. با وجود اين همه بازيكن خوب، استقالل مدعي اصلي قهرماني است. تازه اين را هم اضافه كنيد كه چند بازيكن باتجربه نيز به جمع تيم اضافه شده است.»

زرينچــه درباره حضــور منتظري و جبــاري ميگويد: «هر دو ايــن بازيكنان از تجربــه بااليي برخوردار هســتند و اين به اســتقالل كمك ميكند تــا در دقايق حساس مسابقه بتواند بازي را كنترل كند. فكر ميكنم اگر اســتقالل فصل گذشــته كمی تجربه داشــت ميتوانست قهرماني را كســب كند. منتظري و جباري ســابقه حضور در استقالل را داشتهاند و با جو اين تيم آشنا هستند.»

كاپيتان ســابق استقالل در خصوص بحث و حاشيههايي كه در خصوص بازوبند كاپيتاني اســتقالل شكل گرفته، ميگويد: «فكــر نميكنــم از اين بابت مشــكلي به وجود بيايد. همه بازيكناني كه در استقالل در بحــث كاپيتاني حضــور دارند همگي در گذشــته بازوبند اين تيم را بســتهاند و فكر ميكنم همه آنها هدفشــان موفقيت استقالل است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.