جابرهم هست اما...

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هفتــه پاياني ليگ هفدهم جابر انصاري ناگهان از ســايه بيرون آمد و به خط حمله استقالل طراوت دوباره داد.

جابر بازيكن با كيفيتي است و اگر از مصدوميت دور باشــد ميتوانــد گرههــاي كــوري را بازكند. ويژگيهاي انصــاري به گونهاي اســت كه قابليت بازي درخط حمله را هم دارد اما او هرگز نميتواند مهاجــم اول يا مهاجم هدف باشــد و بايد بهعنوان مكمل ايفاي نقش كند. انصاري اما براي پست گوش چپ و راست مد نظراست. درست مانند بيت سعيد كه يك خط عقبتر بازي ميكند اما اگر روش بازي استقالل از هب4-2-3-1 4-4-2 تغييركند، انصاري حتمــا توانايــي بازي در پســت مهاجــم را دارد و ميتواند يك تكميل كننده خوب براي مهاجم راس استقالل باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.