حامي مالي زمان آزمايش پزشكي را هم تغییر داد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

آزمايــش پزشــكي بازيكنــان تيم اســتقالل امــروز (چهارشــنبه) انجــام ميشود.

اســتقاللیها كه به تازگي از اردوي ارمنستان بازگشــتهاند طبق برنامهريزي عليرضا منصوريان قرار بود سهشــنبه به مركز پزشكي فدراســيون فوتبال بروند تا آزمايش پزشــكي پيش فصل را انجام دهند كــه زمان آن به تعويــق افتاد. به دليل تاكيد حامي مالي باشگاه استقالل و پرســپوليس براي برگزاري شــهرآورد بيله فلد آلمان، منصوريان تصميم گرفته بازيكنان تيمش امروز به ايفمارك بروند و آزمايش پزشكي بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.