سپاهانبابازيکناندرجهيكبرايقهرمانيآمده

از معدود خريدهاي عبدا... ويسي بود كه كرانچار نظر كامال مثبتي رويش داشت و حاضر نشد به اين راحتي از دستش بدهد. به همين خاطر نه تنها اصرار به ماندنش داشت كه خواست قراردادش دوساله تمديد شود. جالل الدين علي محمدي در فصل گذشته هم از آن بازيكنان تأثيرگذاري بود ك

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

از معدود تيمهايــي بوديد كه اردوي خارجي نداشــتيد. اردوي آمادهســازي در اصفهان توانست هدفها را برآورده كند؟

ببينيــد بحث برگــزاري اردوي خارجــي موضوعي اســت كه بــا نظر مستقيم ســرمربي و بعد از هماهنگي با باشــگاه انجام ميشود. من فكر ميكنم خود آقاي كرانچار ترجيــح داده بودند اردوي خارجي نداشته باشيم چون ما در همين اصفهان شــرايط خوبي داريم. در شهر خودمان مانديم و از امكانات خوبي كه داشتيم استفاده كرديم. هرچه نباشد اصفهان نصف جهان اســت و ما خارج را به شهر خودمان ميآوريم.

با توجه به تغييراتي كه در تيم به وجود آمده، در اين مدت توانستهايد به هماهنگي الزم برسيد؟

مــا دو بازي دوســتانه در تهران داشــتيم و در اصفهان هم با پيكان يك بازي دوســتانه برگزار كرديم. به نظرم همــه چيز خــوب پيش رفتــه و اگر تا 10 روز آينده كه ليگ شــروع ميشود مشكل خاصي پيش نيايد ميتوانيم ليگ هفدهم را با شرايط خوبي شروع كنيم.

قرعه خوبي هم براي ســپاهان رقم خورده.

بلــه، قرعه خيلي خوبي اســت. همين كه چند بازي ســخت پشت سر هم نداريم و چند هفته پياپي با تيمهاي مدعي مسابقه نميدهيم، نشان ميدهد كه قرعه خوبي داريم. عالوه بر اين ما در فصل گرم به شهرهاي جنوبي نميرويم و از همه اين نظرها، قرعه خوبي داريم. به همين خاطر بايــد بتوانيم در همين هفتههــاي اول حداكثــر امتياز را جمع كنيم.

اما خيلي از كارشناسان معتقدند كه جدايي احســان حاجيصفي به سپاهان ضربه خواهد زد.

خــب بعضيهــا هســتند كــه جاي شــان پركردني نيســت. احسان حاجيصفي هم بازيكني بود كه با اينكه عقب بازي ميكرد اما در حمالت خيلي تأثيرگذار بود و نميتوان تأثيرگذارياش را كتمــان كرد. با اين حال اما ســعيد آقايي در آن پســت به ســپاهان اضافه شــده و من فكر نميكنم با وجود سعيد آقايي مشــكل خيلي زيادي بابت نبودن احسان داشته باشيم.

مصدوميت سعيد آقايي تا قبل از شروع مسابقات خوب ميشود؟

بله، اصال موضوع خاصي نبوده و تا سه، چهار روز ديگر آماده است.

بعد از جدايي خليل زاده و كولي بالي، خط دفاعي ســپاهان، يكي ديگر از محلهاي نگراني سپاهاني هاست.

ما مشكلي در خط دفاعي نداريم و 4 بازيكن در اين پست جذب شدهاند. به تازگي هم رودريگز برزيلي را در خط دفاعي گرفتيم كه آزمايش پزشــكياش را هــم داده. بــا توجه به اينكه بيشــتر خريدهاي ســپاهان در خط دفاع بوده اتفاقا من فكر ميكنم خط دفاعي خوبي داشته باشيم.

در خــط حمله ظاهــرا مروان حسين در هفتههاي اول نميتواند براي ســپاهان بازي كند و شما در آن هفتهها ساســان انصاري را هم نداريد.

صــد در صــد آقــاي كرانچــار جايگزينهاي خوبي براي اين بازيكنان در نظــر دارد و ســپاهان از اين نظر به مشــكل برنميخورد. ببينيــد كرانچار يــك مربــي حرفــهاي اســت و همه خريدهايش روي حساب و كتاب بوده. همه بازيكناني كه از ما جدا شــده اند، تأثير گذار بودهانــد اما بازيكنان خوبي جايگزين آنها شــده است. حاال هم يك تيم هماهنگ با كيفيت باال جمع كرده كه فكــر نميكنم در هيچ پســتي به مشكل بخورد.

كرانچار در اين مدت توانســته تفكر قهرماني را در تيم جا بيندازد؟

فكــر كنــم بــا هزينههايي كه ســپاهان بــراي فصل هفدهــم كرده و بازيكنــان بــاكالس و بــا كيفيتي كه گرفته، صد در صد بــراي قهرماني وارد ليگ ميشــود. همه اينها نشان ميدهد كه اين تيم ميخواهد قهرمان شــود و با اين وضعيت نميتوانيد رتبه ششــم و هفتم را از سپاهان بپذيريد. ما در عمل داريم نشان ميدهيم كه براي قهرماني آمدهايم و فقط با كسب اين عنوان است كه ميتوانيــم هواداران مــان را راضي كنيم.

بزرگترين رقيبان ســپاهان را كدام تيمها ميداني؟

ايــن فصــل هــم اســتقالل و پرســپوليس و هم ذوبآهــن از رقيبان جــدي ما به حســاب ميآينــد اما من معتقــدم تا هفته اول مســابقات برگزار نشود، نميشــود قضاوت درستي از رقبا داشت. چه كسي فكرش را ميكرد فصل گذشته پيكان تا هفته آخر براي سهميه بجنگد و يــا دو فصل پيش اســتقالل خوزستان قهرمان شود.

هدفگذاري شــخصيتان براي اين فصل چطور است؟

نــه تنها من كه همــه بازيكناني كــه در ليگ برتر بــازي ميكنند هدف شــان در ابتدا ارائه بازي خوب براي تيم شــان است و بعد راهيابي به تيم ملي. با اينكه با توجه به موفقيتهاي اخير، تيم ملي تركيب خود را پيــدا كرده و بعيد است تغييري كند اما من تمام تالشم را ميكنم كه بتوانم در اين ســال حساس جــام جهاني نظر ســرمربي تيم ملي را جلب كنم.

همه بازيكناني كه در ليگ برتر بازي ميكنند هدف شان در ابتدا ارائه بازي خوب براي تيم شان است و بعد راهيابي به تيم ملي. با اينكه با توجه به موفقيتهاي اخير، تيم ملي تركيب خود را پيدا كرده و بعيد است تغييري كند اما من تمام تالشم را ميكنم كه بتوانم در اين سال حساس جام جهاني نظر سرمربي تيم ملي را جلب كنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.