حاجمحمدي: بعد ازنقل و انتقاالت پيگير شکايتم میشوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعــد از اســتقالل محمد امين حاج محمدي هنوز نتوانسته به شرايط ايده آلش نزديك شــود. او روزهاي ســختي را در ماشينســازي گذرانده و حاال گســترش فــوالد را بهعنــوان تيــم آيندهاش انتخاب كرده است.

او درباره اين انتخاب ميگويــد: «باشــگاه گســترش فوالد به لحــاظ امكاناتي شــرايط بســيار خوبي دارد، حضور بهعنوان شاگرد لوكا بوناچيچ باعث شــد تا اين تيــم را براي فصل هفدهم انتخاب كنم. متاســفانه فصل قبل هم كاري بــراي بقای تيم تبريــزي در ليگ برتر نتوانستيم انجام بدهيم.»

حاجمحمدي درباره ســقوط ماشينسازي به ليگ دسته پايينتر ميگويد: «شرايطي كه ماشينسازي در نيمفصل اول داشت، باعث شد اين تيم به ليگ دســته يك ســقوط كند. اين تيم در نيمفصل اول فقط ۶ امتيــاز جمع كرده بود و در نيمفصل دوم امتياز جمع كردن بسيار سخت است. اطالع دقيقی ندارم اما مطمئن هستم مشكلي در نيمفصــل اول وجــود داشــت كه باعث شد اين تيم ريشــهدار تبريزي به دسته يك سقوط كند.»

او در رابطــه بــا شكايتش از باشگاه اســتقالل براي مطالباتش توضيح ميدهد: «از اين باشــگاه شكايت كردم اما اگر اين اقدامات را نهايي ميكردم مطمئن هســتم باشــگاه اســتقالل به دليل پرداخت نكردن مطالبات بازيكنانش، از فعاليت در نقل و انتقاالت محروم ميشــد. به خاطر هواداران تيم استقالل از نهايي كردن شكايتم و به اجرا گذاشــتن اين امر، خودداري كــردم اما بعد از اتمام فصل نقل و انتقاالت شــكايتم را به اجرا ميگذارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.