مايل نيستيم دوباره در كالسهاي اخالق توفيقي حاضر شويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به نظر ميرســد موضوع جباروف و كــش و قوسهاي ميان دو باشــگاه سپاهان و اســتقالل تمامي ندارد. حاال و پس از شايعه شدن كنارگذاشتن اين بازيكن از ســوي آبيهــاي پايتخت و بازگشت احتمالياش به سپاهان دوباره تيــم اصفهاني به اين مســاله واكنش نشان داد.

مرتضــي رمضانــيراد مديــر رســانهاي باشگاه ســپاهان در اين باره ميگويد: «قطعا ســپاهان براي اين فصــل ديگر به جبــاروف فكر نميكند. باشــگاه ما هم در حرف و هم در عمل نشــان داد كه به تعهد اخالقي ســه جانبه پايبند اســت و وقتي جباروف با اســتقالل قرارداد بست اين ادعاي ما به اثبات رسيد. مــا به تازگــي از كالسهاي اخالق آقاي پندار توفيقي و برخي دوستان اســتقاللي راحت شــدهايم و مايل نيســتيم تا دوباره سر اين كالسها حاضر شويم.»

آنها از نحوه برخورد مســووالن باشــگاه اســتقالل درباره جباروف بســيار دلخور هســتند: «در زماني كــه جبــاروف بــه هــر دليلي كه از نظر خــودش مهم بــود، حاضر نشــده بود تا بر ســر ميز مذاكره با استقالليها حاضر شود، استقالليها و آقــاي توفيقي از هر فرصتي براي مصاحبه و حمله به باشگاه سپاهان اســتفاده كردند و مدام ما را متهم بــه بي اخالقي كردنــد. در صورتي كه آقــاي طاهري بارها در پاســخ به درخواســت وكيــل جباروف كه به طــور مكرر اعــالم ميكرد براي عقــد قرارداد با ســپاهان آمادهايم، به آنها گفت كه اول تكليف خود را با اســتقالليها روشن كنيد و طبق تعهدات اخالقي، سپاهان قطعا قبل از اســتقالل براي جــذب جباروف اقــدام نميكنــد. وقتي اســتقالل موفق شــد با مبلغي باال جباروف را به خدمت بگيرد و بــا او قراردادي قانوني را منعقد كند، تكليف مقوله اخالق مداري در اين موضوع كامال مشخص شد و سپاهان نشان داد به خاطر جذب يــك بازيكن اصول را زير پا نميگذارد. حاال هم كه شايعه فروش جباروف توسط استقالليها به گوش ميرســد اعــالم ميكنيم اگر آنها واقعا چنين قصدي دارند به هيچ وجه برنامهاي براي خريد وي توسط ســپاهان وجود ندارد و قطعا با گزينههايي كه بررســي شــده به خوبي جاي خالي او پر خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.