سعيد آقايي به هفته اول ليگ ميرسد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پزشــك تيم ســپاهان ميگويد كه ســعيد آقايي با مصدوميت جدي روبهرو نشده و ميتواند از هفته آينده به تمرينات برگردد. علي ربيعي پزشك تيم ســپاهان در مورد آخرين وضعيت سعيد آقايي مدافع چپ جديد سپاهان ميگويد: «از قســمت آســيب ديده ســعيد آقايي امآرآي گرفته شــده اما خوشبختانه آســيب جدي به او وارد نشده است.

قســمت ليگامنــت پــاي آقايي ورم داشــت كه تحــت فيزيوتراپي و آب درماني قــرار گرفته و بعد از بازي تداركاتــي مقابل ذوبآهن ميتواند به تمرينات برگــردد؛ آقايي به هفته اول بازيها مقابل سايپا ميرسد و ميتواند سپاهان را در اين ديدار همراهي كند.»

دكتر ربيعي در مورد اينكه حسن زاده چــه زماني ميتوانــد به ميادين برگردد هــم تأكيد ميكنــد: «آقاي حســنزاده جراحــي ترميمــي رباط صليبي داشــته كه معموال بين ۶ تا 9 ماه زمان الزم دارد.

خيلي عوامل در كاهش يا افزايش اين زمان موثر هستند؛ اينكه بازيكن با چه توانــي در تمرينات در نظر گرفته شــده شــركت ميكند؛ درمانگر چه روشي را در نظر ميگيرد؛ بدنساز چه برنامههايي دارد و.. همه در افزايش يا كاهش اين مدت اشــاره شده دخيل هســتند؛ با اين وصــف اميدواريم تا پيش از آغــاز رقابتهاي ليگ برتر در نيمفصل دوم حسن زاده آماده حضور در ميادين باشد.»

پزشك ســپاهان در مورد شرايط محمــود قائد رحمتي كــه در ابتداي ســال جــاري بــا مصدوميــت رباط صليبي مواجه شــده بود نيز ميگويد: «قائد رحمتــي االن چهار ماه و نيم را پشت سرگذاشــته ؛ با توجه به اينكه تعطيــالت 14 روزهاي در ليگ برتر به خاطر بازيهــاي ملي در پيش داريم، به احتمال فراوان ايــن بازيكن بعد از اين تعطيالت ميتواند تيم را همراهي كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.