انتقاد تند سرپرست آذرخش به حكم كميته انضباطي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرپرســت تيم آذرخش بندرعباس مدعــي اســت كســاني كــه در رأس فدراســيون حضــور دارنــد تمايلــي به تيمداري بندرعباس در ليگ برتر فوتسال ندارند. موســي زاهدي در خصوص رأي صــادره كميته انضباطي مبنــي بر 3 بر صفر بازنده اعالم شــدن تيــم آذرخش بندرعباس مقابل فرشآرا ميگويد: «قبال هــم گفته بودم كه مشــكل اصلي ما اين است كه 1400 كيلومتر با پايتخت فاصله داريــم. دو فصل پيــش كميته انضباطي نتيجه ديدار مــا مقابل حفاري اهواز را 3 بر صفر به ســود ما اعالم كــرد اما حكم را زماني دادند كــه بقاي ما در ليگ برتر قطعي شــده بود. فصل گذشــته هم در ديدار ياسينپيشــرو مقابل دانشگاه آزاد همــه عالم و آدم ميدانســتند كه حق با تيم قم اســت اما كميته انضباطي حكم را زماني صادر كرد كه ســقوط دانشــگاه آزاد به ليگ دســته اول مسجل شده بود. ســليماني بعد از اتفاقاتي كه در مشــهد رخ داد اعــالم كرد نتيجه بازي 3 بر صفر به سود فرشآرا شــده است. به تخلف ما رســيدگي كردند اما چه كسي ميخواهد به اشــتباهات كميته فوتســال رسيدگي كند و عليه آنها حكم بدهد؟ فوتســال ما همهاش شده تبعيض! از تيمهايي كه پول دارند حمايت ميشود اما ما چون بيپول هستيم بايد 3 بر صفر بازنده شويم چون اين حكم صادره براي بندرعباس و تيم ما است قطعي اعالم شده و مطمئنا اگر براي شهر ديگري بود قطعي اعالم نميشد.»

زاهدي با اشــاره بــه مصوبه هيات رييســه ســازمان ليگ فوتســال مبني بر اينكــه هيچكس حــق مصاحبه عليه كميته فوتســال ندارد، اينطور ميگويد: «هيات رييســه دســتور داده هيچكس حق ندارد عليه كميته فوتســال مصاحبه كند اما وقتي اينطور حكم صادر ميشود چطور ميشــود مصاحبه نكرد؟ كساني كه در رأس فدراســيون نشستهاند الكي ميگويند كه دوســت دارند فوتسال در سراســر كشور پخش شــود، وگرنه اصال نميخواهند بندرعباس در ليگ برتر تيم داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.