ورزشگاه ما در خاورميانه و آسيا بينظير است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايزد ســيفا...پور سرپرست تيم فوتبال بادران تهران از روند آمادهسازي تيمــش رضايت كامل دارد: «تيم ما در دهكده ورزشــي كردان كرج تمرين ميكند و كم كم به مرز آمادگي ميرسيم. طبق قولي كه باشگاه استقالل به ما داد قرار شد روز 29 تير با اين تيم بازي كنيم اما هنوز قطعي نشده است. ما تصميم داريم در ليگ برتر اميدهاي كشــور هم شــركت كنيم و بناي باشــگاه بر اين است كه در سالهاي آينده، فقط از بازيكنان پرورش يافته در باشگاه استفاده كنيد.»

او چنــد تيــم را مدعي صعــود ميداند: «امسال ليگ بســيار فشردهاي خواهيم داشت. تيمهاي گلگهر، ماشينسازي، ملوان، نساجي و ســاير تيمها به جز راهآهن و صباي قم، همه اسب را براي قهرماني زين كردهاند. ليگ دسته اول بسيار ســخت خواهد بود و اميدوارم هيات رييســه فدراســيون فوتبال، صعود سه تيم را تصويــب كند.»ســيفا...پور در مــورد مراحل احداث ورزشــگاه اختصاصي بادران با گنجايش 0۶1 هزار نفر، با اشــاره به اينكه نقشهبرداري اين پروژه به اتمام رسيده ادعاي جالبي را مطرح ميكند: « فكر ميكنم با شرايطي كه اين ورزشگاه دارد، در خاورميانه و آسيا بينظير خواهد بود. در نظر داريم تا ســال آينده يك زمين چمن شــماره دو، هتل و امكانــات را آماده كرده و كمپ تيم را در همان ورزشــگاه راهاندازي كنيم تا تمرينات در آن زمين برگزار شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.