اسماعيلپور: دنبال عناوين فردي در آسيا نيستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمــد اســماعيلپور مليپوش تيم فوتســال گيتي پســند در مورد حضور تيمش در ليگ قهرمانان آســيا ميگويد: «وضعيــت تيم خوب اســت و تمرينات ســخت و پرفشــاري را هم پشــت سر گذاشــتهايم. چنــد بازي هــم در ليگ انجام داده و به آمادگي كامل رســيدهايم تا در رقابتهاي آســيايي عملكرد خوبي داشــته باشــيم. هر تيمي كه از ايران در جام باشــگاههاي آسيا شــركت ميكند، بــراي قهرماني به ايــن رقابتها ميرود. بــه اميد خدا ما هم با همت بچهها تالش ميكنيم بــه چيزي كه شايســته ايران و تيم گيتيپســند است، دســت يابيم. همگروههاي ما بازيكنــان برزيلي خوبي جذب كردهاند و ژاپن هم كه همواره يكي از تيمهاي قدرتمند آســيا بوده اما ما هم ايران هستيم و به اميد خدا با صدرنشيني در گروهمان به دنبال قهرماني در آســيا هســتيم.» او كه ســابقه آقاي گلي جام باشگاههاي آســيا را داريد خيلي به تكرار آن فكر نميكند: «مــن هيچ وقت دنبال افتخارات شخصي نبودم و هميشه دوست داشتم تيمم قهرمان شود. قطعا هر تيمي كه قهرمان اين مســابقات شــود، عناوين فردي بيشتري هم به دست خواهد آورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.