مثلث كاپيتانها، اميد يحيي براي خطوط سهگانه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي كياني، محمد ابراهيمي و محمد ايرانپوريان 3 بازيكن باتجربه تراكتورسازي كه در سالهاي اخير جزو بهترين بازيكنان اين تيم نيز بودهانــد، در ليگ هفدهم كار سختي خواهند داشت.

آنهــا كــه در خطــوط ســه گانــه تراكتورســازي به ميدان ميروند با توجه به كمبود نفر در تركيــب تيم تبريزي به نوعي ليدر خطهاي دفاع، هافبك و حمله خواهند بود.

در خط دفاع بــا توجه به مصدوميت هــادي محمدي و جدايي خالد شــفيعي و ســعيد آقايي، ايرانپوريان باتجربهترين بازيكن تراكتورسازي است.

اگرچه در خط هافبك بازيكني مثل محمد نــوري نيز حضــور دارد اما كياني بهعنوان كاپيتان اول تراكتورسازي قدرت رهبري بيشتري دارد.

همچنين پيش بيني ميشود با حضور محمــد ابراهيمي در تركيــب تراكتور اكثر حمالت اين تيــم در ليگ هفدهم از جناح چپ پي ريزي شــود. يحيــي گل محمدي بســيار اميدوار اســت 3 كاپيتــان تيمش بتواننــد با قــدرت هدايتي كــه در زمين مســابقه دارند، بار تجربي تراكتورسازي را باال ببرند و از نظر انگيزشــي براي جوانان الگو باشــند. به هرحال گل محمدي فصل بســيار سختي را پيش رو دارد اما او با علم به همه شــرايط مسووليت تراكتورسازي را برعهــده گرفته و البتــه بايد ديد تيمي كه هوادارانش هميشه توقع قهرماني دارند در ليگ هفدهم چه انتظاري از ســرمربي شان دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.