شرايط جايگزيني صبا به جاي نفت در ليگ برتر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدتي اســت كه خبرهايــي درباره احتمــال انحــالل صباي قــم به گوش ميرسد. خبرهايي كه واكنش صباييها را در پي داشته است. رضا ملكي با اشاره به همين موضوع ميگويد: « اين حرفها در حد شــايعه اســت، اســتاندار قم كه تصميمگيرنده اصلي در اين مورد اســت به خارج از كشور رفته و هر اتفاقي كه در خصوص صبا رخ بدهد با دستور مستقيم اســتاندار اســت. هنوز هيچ چيزي به ما اعالم نشده اســت و به هيچعنوان بحث انحالل صباي قم مطرح نيست.»

مديررسانهاي تيم فوتبال صباي قم در مورد اينكه آيا اين باشــگاه قرار است امتيــاز نفت تهران را بگيــرد يا به جاي اين تيم در ليگ برتر شركت كند، تأكيد ميكند: «ما دنبال نفت نيســتيم، خود ســازمان ليگ اعالم كرد اگر نفت نتواند شــرايط الزم را براي حضور در ليگ برتر فراهم كند، صباي قم جايگزين اين تيم ميشــود و ذوبآهن هم به جاي نفت به ليگ قهرمانان مــيرود. در كل ما دنبال نفت نيستيم و سازمان ليگ اين موضوع را اعالم كرده است.»

تكليف بازيكنان نفت چه ميشــود؟ ملكــي ميگويد: « بازيكنــان نفت براي خودشــان هســتند و ما هــم بازيكنان خودمان را داريم. اگر قرار باشد در ليگ برتر بازي كنيم ابتدا بازيكنان خودمان در اولويت هستند. در ضمن اگر نفت نتواند در ليگ حضور پيدا كند بازيكنانش آزاد ميشوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.