مفتخر: ايرانجوان يك هفته زمان براي آمادهسازي دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد مفتخر ســرمربي تيم فوتبال ايرانجوان بوشهر در مورد وضعيت بالتكليفي باشــگاهش ميگويــد: «يك گروه از پيشكســوتان ميگويند كه مديرعامــل و هيات مديــره قانوني انتخاب كردهاند و بــه دنبال ثبت آن به صورت قانوني هســتند و گروه ديگر هم گروهي هســتند كه فصل گذشته هم در هيات مديره كار ميكردند. اميدوارم مشــكالت اساســنامه و تعيين مديرعامــل تا امروز حل شــود. ايــن وضعيت به ضرر تيم و هــواداران تيم ايرانجوان بوشهر است. هرچه سريعتر مشكالت باشگاه حل شود شرايط تيم مشــخص ميشود.» آنها فرصت خيلي كمي براي آمادهسازي دارند: «تيم ما يك هفته قبل از آغاز مسابقات هم زمان دارد تا خود را براي حضور در ليگ دسته اول آماده كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.