نفرات كليدي تيم اميد در تمرين تراكتور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم فوتبــال اميــد در حالــي براي حضور در مســابقات قهرماني زير 23 سال آســيا راهي قرقيزستان شده كه دو بازيكن تاثيرگــذار خــود را در اين مســابقات به همراه ندارد. عارف آقاســي و علي طاهران دو بازيكــن كليدي تيم اميــد كه پيرواني نظر مســاعدي روي آنهــا دارد با مخالفت يحيي گل محمدي بــه همراه تيم اميد به قرقيزستان نرفتند.

گل محمدي ابتــدا فقط طاهران را به تيم اميد نداد اما پس از پارگي رباط صليبي عارف آقاســي به اميرحسين پيرواني اعالم كرد به عارف آقاســي نيز نيــاز دارد و اين بازيكن نميتواند در اردوي تيم اميد بماند. طاهران و آقاســي در حالي كه تيم اميد در قرقيزستان حضور دارد، از ديروز كارشان را در تبريز با تراكتورســازي از سر گرفتند و در تمرينات حواسشــان را به تيم باشگاهي خود دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.