كوروشي: به قطر ميروم تا كیروش بيشتر مرا ببيند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

ظاهرا قراردادتــان را به مدت 2 فصل دیگر با سایپا تمدید كردید...

واقعيت اين اســت كه من قراردادم را تمديد نكردم. من 2 فصل ديگر با سايپا قرارداد داشــتم كه به لحاظ مالي توافق و تمديد كرديم. در واقع امسال و سال بعد با سايپا قرارداد دارم.

یعني اگر نيمفصل پيشــنهادي خارجي داشته باشــي ميتواني جدا شوي و بروي؟

نه، فكر نميكنم چون اين بند براي قرارداد سال بعد آمده و اين فصل نميتوانم از آن استفاده كنم.

به هر حال به نظر ميرســد این فصل پيشــنهادهاي خارجي خوبي داشتي كه از دست دادي...

بله، پيشــنهادهاي خوبي داشتم اما آقاي درويش اختيار اين مساله را به عليآقا (دايي) داد كه در نهايت قرار شد يك فصل ديگر بمانم تا با تجربه بيشتري لژيونر شوم.

یعني ایــن فصل از بند قراردادت نميتوانستي استفاده كني؟

متاســفانه ايــن بند بــه تازگي به قراردادم اضافه شــد و فصل گذشته بندي در قــراردادم نبود. به هر حال همه اتفاقات باعث شــد خيلي از مســائل تجربه شود و امسال اين بند را به قراردادم اضافه كنم.

حتما براي اضافه كردن این بند به قراردادت، مجبور شــدي تخفيف هم بدهي...

تخفيــف كه نــه اما من قــرارداد ميليــاردي نــدارم. من قرارداد داشــتم و مجبــور بــودم بمانم. مهمتريــن اتفاق در قراردادم همين بند بود كه اضافه شد.

سقف قرارداد اعالم شده باشگاه سایپا ظاهرا 600 ميليون تومان بود كه قرار بود براي یک یا 2 بازیكن استثنا قایل شوند. شــما حتما یكي از آنها هستي...

مــن و اخباري كمــي باالتر از اين مبلغ هســتيم. البته من در جريان ســقف قرارداد نيســتم اما ظاهرا قرارداد ما 2 نفر بيشتر از بقيه است. به خاطر اینكه مليپوش هستيد؟

نميدانــم به اين مســاله توجه شــد يا نه اما هــم من و هــم اخباري اصــرار زيــادي به جدايي داشــتيم كه با آن مخالفت شــد. به هــر حال من با وجود اينكه خيلي دلخور هســتم ماندم و به خاطر علي دايي ميخواهم بهترين بازيها را انجام دهم.

چرا دلخور هستي؟ به خاطر اینكه اجازه ندادند لژیونر شوي؟

هم به خاطر اين مساله و هم اينكه باشــگاه ســايپا به گونهاي گروكشي كرد. من بدهكار بودم و نياز به پول داشــتم كه گروكشــي كردند. اين در حالي اســت كه من از سالهاي گذشــته 75 درصد طلب دارم كــه به خاطر آن مــن را به مجبور به ماندن كردند. من از اينكه سايپا از اعتمادم سوءاســتفاده كرد ناراحتم چــون در اين ســالها خيلي براي سايپا تالش كردم كه انتظار داشــتم رفتار بهتري با من داشــته باشــند. به هر حال من همه اين مسائل را فعال ميخواهــم فراموش كنم و تمركزم را روي شروع بگذارم.

پيشــنهاد آژاكس چقدر صحت داشــت. مدیربرنامههایتان گفته بود نامه رســيده اما آقــاي درویش در مصاحبهاي گفته بود كه پيشــنهادي نداري؟

بلــه، آقاي فاضلي مصاحبه كرد و از پيشــنهاد آژاكس خبــر داد. هم من و هم آقاي درويش در جريان اين اتفاقات بوديم اما قرار شد يك سال ديگر بمانم. متاسفانه آن زمان بندي در قــرارداد نبود كه بتوانم جدا و لژيونر شوم.

به هر حال با حضــور علي دایي در سایپا، نگاهها به این تيم بيشتر از گذشته خواهد شــد و مطمئنا باز هم شانس دریافت پيشنهاد خارجي خوب خواهي داشت...

دقيقا. ســايپا نســبت به سالهاي گذشته بيشتر در چشم است. هم از لحاظ رســانهاي و هم اينكه عليآقا نســبت به خيلــي از مربيان برتــري خاصي دارد كه نگاهها را به تيم جلــب ميكند. اميدوارم بــا حضور آقاي دايــي نتايجي در خور نام ايشان بگيريم.

ظاهرا ســایپا این فصل حداقل هدفي كه دارد سهميه آسيا است؟

قطعا همينطور است. تيم ما امسال نسبت به ســالهاي گذشــته بهتر شده. بازيكنان جوان و خوبــي داريم كه انگيزه بااليي دارند و خيلــي خوب كار ميكنند. در كل سايپا تيم خوبي شده كه اين فصل حرفهاي زيادي براي گفتن خواهد داشت. هفته اول

سيامك كوروشــي مدافع فصل گذشته سايپا چندي پيش در صفحه شــخصياش اعالم كرد كه قصد دارد به ليگ ستارگان قطر برود. كوروشي در مــورد اينكه آيا فصــل آينده در قطر توپ خواهــد زد يا نه، ميگويد: «بعد از جدايي از سايپا پيشنهادهاي زيادي از تيمهــاي ذوبآهن، پديده، اســتقالل خوزستان و چند تيم ديگر داشتم اما به دنبال يك انتخاب خوب بودم. قطعا همه فوتباليها و بخصوص بازيكنــان ميدانند در آســتانه جام جهاني يك انتخاب خــوب ميتواند آنهــا را بــه تيم ملي نزديــك كند و كارلوس كیروش بيشتر آنها را ببيند. من هم كه قبال توســط كیروش به اردوي تيم ملي دعوت شــدهام، اين انتخــاب برايم خيلي مهــم بود. پس اولويتــم يــك انتخاب خــوب بود و در همين خصوص ترانســفر شــدن را در اولويــت انتخابم قــرار دادم.» مدافع فصل گذشــته سايپا در رابطه با اينكه چرا هنوز قــرارداد خود را با تيــم قطري امضا نكــرده و چه موقع اين مساله رســمي خواهد شد، ادامه ميدهــد: «دو پيشــنهاد از تيمهاي ليگ ســتارگان قطــر دارم كه هر دو تيم هم خواهان جذب من هســتند. كارهايم توســط مدير برنامههايم در حال پيگيري اســت اما بر ســر مبلغ قرارداد هنوز به توافق نرسيدهايم و به قولي در حال چانهزني هســتيم. بعد از انتشار خبر خيليها فكر كردند كه اين مساله مثل بعضي از فوتباليستها كه ميگويند پيشنهاد خارجي دارم، بازارگرمي اســت امــا اينطور نبوده و پيشنهاد رسمي و دعوتنامه دو باشگاه توســط مدير برنامههايم به دســتم رسيده. در اين بين سفري هم به قطر داشتم و مذاكرات خوبي هم انجام شد و منتظر تصميم نهايي اين دو باشگاه بر سر مبلغ قرارداد هستم.»

پنجشنبه 5 مرداد 69، ساعت 19:00 پرسپوليس ............................................ فوالد خوزستان، ورزشگاه آزادی تهران استقالل خوزستان ............................ تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه غدير اهواز سياهجامگان مشهد ............. ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد نفت تهران ............................................. سپيدرود رشت، ورزشگاه تختی تهران

جمعه 6 مرداد 69، ساعت 19:00 پيكان تهران ................................... پديده مشهد، ورزشگاه شهدای شهر قدس گسترش فوالد .......................... پارس جنوبی جم، ورزشگاه بنيانديزل تبريز سپاهان ............................................. سايپا تهران، ورزشگاه نقشجهان اصفهان صنعتنفت آبادان .................................. استقالل تهران، ورزشگاه تختی آبادان هفته دوم

پنجشنبه 12 مرداد 69، ساعت 19:00 پديده ............................................................................................................. سپاهان سايپا ............................................................................................ صنعتنفت آبادان ذوبآهن ................................................................................ گسترش فوالد تبريز استقالل تهران ......................................................................... استقالل خوزستان پارس جنوبی جم ........................................................................................... پيكان فوالد خوزستان...................................................................................... نفت تهران سپيدرود رشت ....................................................................... سياهجامگان مشهد تراكتورسازی تبريز ............................................................................... پرسپوليس هفته سوم

پنجشنبه 19 مرداد 69، ساعت 19:00 صنعتنفت آبادان ........................................................................................... پديده پيكان ........................................................................................... ذوبآهن اصفهان استقالل خوزستان .......................................................................................... سايپا نفت تهران .............................................................................................. پرسپوليس گسترش فوالد تبريز ...................................................................... سپيدرود رشت استقالل تهران ......................................................................... تراكتورسازی تبريز سياهجامگان مشهد ....................................................................... فوالد خوزستان سپاهان اصفهان ......................................................................... پارس جنوبی جم هفته چهارم

پنجشنبه 26 مرداد 69، ساعت 19:00 پديده مشهد ............................................................................. استقالل خوزستان پارس جنوبی جم ...................................................................... صنعتنفت آبادان ذوبآهن اصفهان ........................................................................................ سپاهان سپيدرود رشت ............................................................................................... پيكان تراكتورسازی .......................................................................................... نفت تهران فوالد خوزستان..................................................................... گسترش فوالد تبريز سايپا ................................................................................................. استقالل تهران پرسپوليس ............................................................................... سياهجامگان مشهد هفته پنجم

سهشنبه 31 مرداد 69، ساعت 19:00 استقالل تهران .................................................................................... پديده مشهد صنعتنفت آبادان ...................................................................... ذوبآهن اصفهان استقالل خوزستان .................................................................... پارس جنوبی جم پيكان ............................................................................................... فوالد خوزستان سياهجامگان مشهد ............................................................................... نفت تهران سپاهان ............................................................................................. سپيدرود رشت سايپا .................................................................................................... تراكتورسازی جمعه 3 شهریور 69، ساعت 19:00 گسترش فوالد تبريز ............................................................................. پرسپوليس هفته ششم

پنجشنبه 23 شهریور 69، ساعت 19:00 پديده ............................................................................................................... سايپا سپيدرود رشت ......................................................................... صنعتنفت آبادان ذوبآهن اصفهان ................................................................... استقالل خوزستان نفت تهران ............................................................................ گسترش فوالد تبريز تراكتورسازی - ................................................................................... سياه جامگان فوالد خوزستان .......................................................................................... سپاهان پارس جنوبی جم .......................................................................... استقالل تهران

جمعه 24 شهریور 69، ساعت 19:00 ..................................................................................................... پيكان پرسپوليس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.