اخباري: با سايپا تمديد نكردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عکس پزشکی گرفتم، برایم شایعه درست كردند

خبر تمديد قرارداد محمدرضا اخبــاري دروازهبان مليپوش ســايپا يكي از اتفاقات عجيبي بود كه از ســوي باشــگاه نارنجي تهراني اعالم شــد اما ظاهرا اخباري هم مثل مهدي ترابي قرارداد جديدي با ســايپا امضا نكرد و فقط براي ادامه قراردادش به توافق مالي رسيد.

اخبــاري دربــاره خبر تمديد قراردادش با باشــگاه ســايپا ميگويد: «وقتي اين خبر را ديــدم تعجب كردم چون من با اين باشــگاه قرارداد داشــتم و نيازي نبود آن را تمديد كنم. پيش از اينكه ســرباز شوم قرارداد 2 ســالهاي با سايپا داشتم و در باشگاه حاضر شدم تا توافق مالي براي فصل جديد انجام دهم.»

اخبــاري در رابطه بــا اينكه به دليل حضــور پيدا نكردن در تمرينات ســايپا باز هم شــايعه مصدوميتش و تشديد آن مطرح شــده، توضيح ميدهد: «بعد از اينكه قرار شــد امسال در سايپا بازي كنم وقتي در تمرين شــركت كردم از ناحيه پا احساس درد داشتم و با هماهنگي سرمربي تيم و پزشكان براي ادامه معالجاتم تمرين را ترك كردم و روند درمانم كمي طوالني شــد. روزهايي كه در تمرين ســايپا نبودم به صورت اختصاصي با فيزيوتراپي در مركز تيم ملي و زير نظر دكتر شهاب و مكاييل تمرين ميكردم و بازگشتم به تمرينات سايپا با آمادگي كامل بود. دليل اينكه براي من شايعه پارگي رباط پا درست كردند اين بود كه براي مشخص شــدن ميزان مصدوميتم ام آر آی گرفتــم و در فوتبال ايران هر بازيكني كه ام آر آی ميگيرد برايش از همين شــايعات درســت ميكنند.»

دروازهبان سايپا در مورد شرايط تيمش ميگويد: «تيم جواني داريم، بچههاي خوب و دوستداشــتني در سايپا هستند. من اين تيم را در بازيهاي دوســتانه و تمرين بســيار باانگيزه ميبينم به طوري كه اين تيم ميتواند حتي يكي از مدعيان باشد و اين اتفاق دور از دســترس نيست. خدا را شكر در بازيهاي تداركاتي نشان داديم تيم منسجمي داريم و خوب هم گل زديم كه اين ميتواند نشــانه خوبي باشــد. بازيهاي ابتدايي ليگ يعني 5 مسابقه اول براي ما خيلي اهميت دارد تا امتيازات الزم را بگيريم.»

محمدرضا اخباري در مــورد ارتباطش با علي دايي اينچنين توضيح ميدهد: «خوشــبختانه بين من و علي دايي رابطه خوبي برقرار اســت. من در 2 ســال اخير با دو مربي خوب روبهرو بودم. اولي امير قلعهنويي اســت كه جا دارد از او بابت زحماتي كه براي من كشيد تشكر كنم و امســال هم با علي دايي هستم كه ديگر نيازي به تعريف من ندارد.»

اخباري درباره اينكه فصل گذشــته در تراكتورســازي حمايت هواداران اين تيم را پشت ســر خود احساس ميكرد اما امسال در سايپا خبري از هوادار نيست و همين كار او را مشــكلتر ميكند، ميگويد: «من در 2 سال گذشته با هواداران تراكتورسازي ارتباط بســيار خوبي گرفته بودم و دســت تك تك آنها را ميبوسم، روزهاي تلخ و شيرين زيادي با آنها داشــتم كه از يادم نميرود. امسال هم مسلما نداشــتن هوادار كار را سختتر ميكند و براي تيم گران تمام ميشــود چراكه هوادار با فشــاري كه بر حريف مــيآورد كار را براي رقيب ســخت ميكند و ما متاسفانه در سايپا اين امتياز را نداريم و بيشــتر از هميشــه بايد تالش كنيم.»

دروازهبان ســايپا همچنيــن در رابطه با اينكه فصــل هفدهم به دليل اينكه جام جهاني را در پيش داريم با رقباي سرسختي براي حضور در فهرست نهايي تيم ملي مواجه خواهد شد، ميگويد: «قطعا افتخار هر بازيكني است در جام جهاني حضور داشته باشــد و من براي همه دوستان دروازهبانم در تيمهــاي مختلف آرزوي موفقيــت دارم اما خودم هم تالشــم را ميكنم و اميد دارم بتوانم در فهرســت جام جهاني باشم.»

پارسال با سایپا 3 ساله امضا كرده بودي؟

نــه، مــن زماني كه آقــاي جاللي ســرمربي سايپا شد، 5 ســاله بستم كه 2 سال ديگر آن باقي مانده.

و همين مساله باعث شد نتواني به استقالل یا پرسپوليس بروي...

دقيقا. باشــگاه رضايــت نداد چون قرارداد داشــتم، مجبور شــدم بمانم. االن هم همين شرايط ادامه دارد تا قراردادم به پايان برسد.

در قراردادت بندي نيامده كه اگر مثال پيشنهاد خارجي داشتي بتواني بروي؟

امســال يك بند به قراردادم اضافه شــده كه اگر پيشــنهادي خارجي داشتم، باشگاه رضايتنامه بدهد و بروم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.