يزداني: هواداران رشتي به من چيچا ريتو ميگويند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميعاد يزداني هافبك سپيدرود رشت كه آماده حضوري درخشان در ليگ هفدهم شده، در مورد بازي اول مقابل نفت تهران ميگويد: «شــرايط نفت مشخص نيســت و خيليها ميگويند شايد علي كريمي از اين تيم اســتعفا بدهد، خيليها هم ميگويند اين تيم به كارش ادامه ميدهد اما ما به اين مســائل و اتفاقات حاشيهاي كاري نداريــم و در حال آمادهســازي براي بازي هفته اول هســتيم. ما بايد بازي به بــازي جلو برويم و تمام تالشمان را ميكنيم نتايج خوبي بگيريم. اين را هم بگويم فاصله تيمها با يكديگر بســيار كم اســت و اينگونه نيســت كه تيمي از پيش برنده يا بازنده باشــد.» يزداني در رابطه با لقب چيچاريتو كه هواداران رشــتي به او دادهاند، توضيح ميدهد: «اين محبتي است كه هواداران رشتي به من دارند و 5 سال است من را با اين نام صدا ميكنند. سال گذشته هم در اواخر ليگ بازيكنان تيم به من «چيچا» ميگفتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.