آزمايش پزشكی موفق مهاجم آفريقايي مدنظر استقالل خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهاجم آفريقايي مدنظر اســتقالل خوزســتان آزمايش پزشكي را پشت ســر گذاشت و منتظر نظر نهايي ســرمربي آبيهاي خوزستاني است. استقالل خوزستان تمرينات آمادهسازي خود را در تهران انجام داد و شب گذشــته بعد از اتمام اردويش در تهران به اهواز برگشت. جونيور مهاجم آفريقايي كه دو روز است در تمرينات اســتقالل خوزستان حضور دارد آزمايش پزشكي را پشت ســر گذاشته تا شرايط سالمتي او ارزيابي شود. قرار اســت ويســي در مورد اين بازيكن امروز نظر نهايياش را اعالم كند. اين در حالي اســت كه گفته ميشد اين مهاجم اهل مالي نتوانست تا االن نظر ويسي را جلب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.