درخشش راننده ايراني در يورو ناسكار

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

سام طاهري در اليت ۲ يورو ناسكار در هلند سوم شد. مسابقات يوروناســكار در جنوب شرقي هلند در نزديكي مرز آلمان انجام شــد و سام طاهري با وجود نداشــتن تمرين در اين پيست به دليل نداشتن زمان كافي، به مقام سوم دست يافت. او حاال با در پيش داشتن سه مسابقه ديگر كه اولي در روزهاي شــنبه و يكشــنبه دو هفته آينده در آلمان و دو مسابقه ديگر كــه با ضريب امتيازات دو برابر در خاك ايتاليا و بلژيك خواهد داشــت، اين بخــت را دارد كه بهعنوان اوليــن ايراني در يورو ناســكار در جمع برترينها بايستد. او در پايان همين مسابقات با ۵۱ پله صعــود در مجموع كلي راندهــا از رتبه ۰۳ به رتبه ۵۱ رسيد. ســام طاهري درباره مسابقات اين هفته گفت: «مسابقات هلند به لحاظ نوع پيست، مسابقات ســختي بود و شركتكنندگان محلي به دليل آشنايي و تمرين در اين پيست وضعيت بهتري نســبت به ديگر شركتكنندگان داشتند. پيست منحني عامل تصادفات بســياري شد اما من شــانس آوردم كه جان سالم به در بــردم و فقط چند خط روي ماشــينم افتاد. اگر چه خرابي هيدروليك فرمان و ريزش روغن باعث شد در رقابتهاي اليت يك موفق نباشــم اما روز بعد با تــاش مكانيكها و ده دقيقه تمرين در پيست با سبقت گرفتن به موقع از چند ماشين خودم را به نفر هفتم رســاندم و رتبه ســوم را در كاس خود كسب كردم. در حالي كه بيشــتر شــركتكنندهها ‪۵ 4،‬ سال در اين رقابتها حضور داشــتند و من اولين حضوم را تجربه ميكردم، هيچكس انتظار نداشت اينگونه ظاهر شوم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.