ولخرجي كافي است

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پس از آنكه فدراســيون فوتبال چين قوانين جديدي را براي جذب بازيكن خارجي تصويب كرد، شــرايط تيمهــا كاما عوض شــده و ولخرجيها پايان گرفته اســت. تعداد بازيكنان خارجي هر تيم از چهار به سه كاهش يافته، براي تيمها سقف هزينه تعيين شده و اگر تيمي بازيكني خارجــي بخرد بايد معادل همان هزينه را به فدراســيون بپردازد. به طــور مثال اگر چينيهــا براي بازيكني ۰۳ ميليــون يورو بپردازند، بايد همان مبلغ را به ســازمان ليگ هم بپردازد. در پنجــره نقل و انتقاالت نيمفصل ليگ چين، فقط ۸۲ ميليون يورو هزينه شد. حال آنكه از ســال 4۱۰۲ تاكنون ليگ چين اينقدر كم هزينه نبود. ســال بعدش آنها ۵/۰7 ميليون يورو هزينه كردند و فصل پيش ۰4۱ ميليون يورو. لوكاس پودولســكي كه اخيرا به تيم ويسل كوبه ژاپن ملحق شــده اخيرا با انتقاد از نحوه هزينهها در ليگ چين گفته بود: «ليگ چين هرگز ليگ بزرگي نخواهد شد چرا كه اتفاقاتي كه آنجا ميافتد، فوتبالي نيســت. با دستمزد سالي ‪۰۲ ۵۱،‬ ميليون يورو بازيكنان را اغوا ميكننــد اما نحوه مذاكره با هشــت، نه ايجنت من را يــاد فيلمهاي جنايي ميانــدازد. به همين خاطر به جاي رفتن به ليــگ چين ترجيح دادم با دريافت دستمزدي كمتر در ژاپن بازي كنم.» در نيمفصــل ليگ چين آدرين راموس با ۲۱ ميليون يورو به چونگ كينگ ليفان ملحق شــد، مودسته با مبلــغ 7/۵ ميليون يورو به صورت قرضي به تيانجين كوانجين رفــت و كومانجو بــا ۵/۵ ميليون يورو به جيانگسو ســونينگ پيوست؛ آن هم در حالي كه در زمستان ۰۶ ميليون يورو براي اسكار، ۳/۳۲ ميليون يورو بــراي ايگالو و ۰۲ ميليون يورو براي ويتســل پرداخته بودند. دستمزد بازيكنان در ليگ چين از اين هم عجيبتر است؛ تهوز سالي ۰4 ميليون يورو دستمزد ميگيرد، اسكار سالي 4۲ ميليون و پله سالي ۶۱ ميليون. حال آنكه از ميان فوقســتارهها فقط هالك ليگ چين را جدي گرفته؛ بازيكــن برزيلي كه با ۶۵ ميليون يورو به تيم شــانگهاي ملحق شد و در ۲۲ بازي، ۵۱ گل زد. پاتو و ويتســل عملكردي قابل قبول در تيانجين كوانجين داشتهاند اما سوريانو موثرترين بازيكن بوده كه در ۹ بازي شــش گل زده است. تيكشيرا در 4۱ بــازي خود در اين فصل فقط پنج گل زده و گرازيانو پله فقط دو گل. جكسون مارتينز از پاييز تاكنون بازي نكرده و تهوز كه پردرآمدترين بازيكن دنياست، در ۹ بازي فقــط دو گل زده. نيمكتهاي ليگ چين اما از تركيب تيمهايش پرستارهتر هستند؛ نيمكتهايي كه به كاپلو، اسكوالري، پلگريني، وياش بواش، كاناوارو و مانزانو پيشكش شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.