چرا لژيونر كم داريد؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

‏مارســل ايساكويتز و ژورن شليم همان آلمانيهايي هستند كه به نمايندگي از كنفدراسيون فوتبال آسيا به ايران سفر كردهاند و قرار است شرايط باشگاههاي ايراني را به ارزيابي بگذارند. آنها اگر چه نخستين حضورشان در ايران را تجربه ميكنند اما آنقدرها هم با فوتبال ايران غريبه نيستند. حداقل اينكه ستارههاي فوتبالمان را خوب ميشناسند. ســتارههايي كه ســالها در بوندسليگا بازي كردهاند و ايساكويتز درباره آنها ميگويد: «فوتبال ايران فوتباليســتهاي بــزرگ و مطرحي چون علي دايي، مهدي مهدويكيا، وحيد هاشميان، كريم باقري، خداداد عزيزي و علي كريمي داشــته كه در فوتبال آلمان بازي كردهاند. ايــران يكي از بهترين فوتبالهاي آسيا را دارد اما نكته جالب براي من اين است كه فوتبال ايران با وجود قدرت زياد و عاقهمندان زيادي كه دارد، بيشــتر فوتباليســتهايش در ليگ ايران بازي ميكنند. راســتي چرا فوتباليستهاي ايراني كمتر در ليگهاي خارجي حضور دارند و با وجود تواناييهاي بسياري كه دارند، بازي در ليگ برتر ايران را ترجيح ميدهند؟ در حالي كه كشــورهاي ديگر استراتژيشان اين است كه فوتباليستهايشان بيشــتر در ليگهاي كشورهاي ديگر به ميدان بروند و از اين راه تجربه به دست بياورند.» شــليم اما بدون نام بردن از ســتارههاي فوتبال ايران و يــا پرداختن به آنها، كشــورمان را اينطور توصيف كرده اســت: «ايران كشــوري خوب با مردمان مهربان است. در آلمان هم ايرانيهاي زيادي در بخشهاي پزشكي، فيزيوتراپي و غيره فعاليت ميكنند كه همگي از بهترينهاي كار خود هستند. ضمن اينكه رستورانهاي ايراني زيادي هم در كشور آلمان هست كه بسيار جالب هستند و بايد اعتراف كنم كه كشور شما غذاهاي بسيار لذيذي دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.