اميدهاي دو دهه پيش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين تصويري اســت از تيم فوتبــال اميد ايران در ســال ۶۹۹۱ ميادي كه دســتكم نيمي از بازيكنانش تا ســالها در ســطح اول فوتبال ايران و همچنين در تيمملي ميدرخشــيدند. ايســتاده از راست نيما نكيسا را ميبينيم و در كنارش كريم باقري، مهرداد ميناوند، حميد مطهري، ستار همداني و ادموند بزيك. يك رديف پايينتر علي نظرمحمدي، اســماعيل حالي، علي چيني، عليرضا ســهندرازيان و احمد مومنزاده نشســتهاند. بازيكناني سرشناس كه از بين آنها تعداد كمي را هنوز در فوتبال ميبينيم. نكيســا خيلي زود از فوتبال كنار رفت و وارد دنياي موســيقي شــد كه البته اصا موفق نبود. باقــري چند صباحي را در بوندسليگا و ليگ برتر انگليس گذراند و حاال هم مربي پرسپوليس است. بزيك به مدت چند ماه سرمربي تيم اميد پرسپوليس بود، حميد مطهري در پيكان دستيار جالي اســت، ستار همداني دستيار لوكا بوناچيچ در گسترش فوالد، علي چيني در استقال دســتيار عليرضا منصوريان و علي نظرمحمدي هم سرمربي سپيدرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.