بليتهاي روي دست مانده

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعــد از آن همه بگير و ببند و حرف و حديث، شــهرآورد اروپايي پرســپوليس و استقال لغو شد و بليتهايش روي دست آلمانيها ماند. حامي مالي مشترك دو باشگاه خيلي پافشــاري كرد براي برگزاري هشتاد و پنجمين شهرآورد در آلمان و همه هماهنگيهــا براي برگزاري اين بازي در ورزشگاه شوكوآرهنا در شهر بيلهفلد را هم انجام داد اما اين بازي در نهايت با اعام وزارت ورزش لغو شد. آن هم در حالي كه باشــگاه آرمينيابيلهفلــد كه ميزباني شــهرآورد را به عهده داشــت، فروش بليتهاي ۰۲ تا ۰۸ يورويي اين بازي را از دوشــنبه شب از طريق سايت خود آغاز كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.