تونل خوشامد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

چنين اســتقبالي را پيش از اين هرگز نديده بوديم. پرسپوليسيها اما سرمســت از بازگشت مهدي طارمي براي او تونل افتخار درست كردند و در نهايت مهرباني به اســتقبالش رفتند. ماجراهاي سجاد شهباززاده و اســتقال با امضاي قرارداد اين مهاجم جوان با باشــگاه آالنيااسپور تركيه باالخره به پايان رسيد و حضور حسين آشنا در اردوي استقال در ارمنســتان حسابي سر و صدا به پا كرد. آنقدر كه منصوريان امضاي قرارداد با اين دروازهبان را تكذيب كرد و او را كنار گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.